ՀԱՅ ՀԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՈՂՈՍ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
բան. գիտ. դոկտ.