УРОК 3 Буквы и звуки: Ժ, Շ, Չ, Ց, Ֆ, Ձ, Ծ, Ջ, Ճ Буквы, звуки, звукосочетания: Է,Ե, Օ,Ո Знакомство с местоимениями: личные, притяжательные, вопросительные Вспомогательный глагол и составное сказуемое

Буквы Ժ ժ, Շ շ, Չ չ, Ց ց, Ֆ ֆ передают согласные звуки.

 

Ժ ժ [z] соответствует русскому

Ж ж

Շ շ [l]

Ш ш

Չ չ [tհ]

Ч ч

Ցց [ths]

Ц ц

Ֆ ֆ [f]

Ф ф

 

Буквы Ձ ձ, Ծ ծ, Ջ ջ, Ճ ճ передают звуки, которых нет в русском языке.

Ձ ձ передает звонкий, переднеязычный аффрикат, свистящий [dz], и соответствует звонким согласным д + з в едином произношении.

Прочитайте вслух:ձի (лошадь), ձու (яйцо), ձախ (левый), ձուկ (рыба), ինձ (мне, меня), անձ (лицо, персона), գանձ (клад), տանձ (груша), բրինձ (рис), ձգտում (стремление).

Ծ ծ передает глухой согласный переднеязычный аффрикат, свистящий [ts] и соответствует глухим согласным т + с в едином произношении.

Прочитайте вслух:ծառ (дерево), ծակ (дыра), ծուռ (кривой), ծունկ (колено), ծիտ (птица), ծիրան (абрикос), ծառա (слуга), ցած (вниз), գիծ (линия, черта), թախիծ (тоска), ծաղիկ (цветок), ծածուկ (тайком), ծիծաղ (смех).

Ջ ջ передает звонкий переднеязычный аффрикат, шипящий [dj] и соответствует звонким согласным д + ж в едином произношении.

Прочитайте вслух:ջուր (вода), ջահ (люстра), ջազ
(джаз), ջիղ (жила), ջինջ (прозрачный, ясный), ջնջում
(зачеркивание), ջութակ (скрипка), ջան (ласкательное
слово: милый, дорогой), գաջ (известь), լուրջ (серьезный),
շրջան (круг, район), ջուլհակ (ткач).

Ճ ճ передает глухой переднеязычный аффрикат, шипящий [t"] и соответствует глухим согласным т + ш в едином произношении.

Прочитайте вслух: ճաշ (обед), ճանճ (муха), ճամփա (дорога), ճիչ (крик), ճակատ (лоб), ճակատագիր (судьба), ճառ (речь), ճաք (трещина), ճիշտ (правильный), ճկուն (гибкий), ճնշում (давление, гнет), ճշմարիտ (истинный, верный), աճ (рост, прирост), կարճ (короткий), լիճ (озеро), ճահիճ (болото).

Буква Է է передает гласный звук [e], которому в русском языке соответствует Э э.

Запомните!

Է է в начале слова пишется тогда, когда произносится. В армянском языке очень мало слов, в начале которых произносится Է է: էջ (страница), էշ (осел), էակ (существо), էկրան (экран), էժան (дешевый), էական (существенный). В середине и на конце слова է пишется тогда, когда является начальной буквой корня.

Буква Ե ե в начале слова передает звукосочетание [je], которому в русском языке соответствует е.

Прочитайте вслух: ես (я), երկու (два), ելք (выход), եղնիկ (лань), երազ (сон), երկար (длинный), երկինք (небо), երշիկ (колбаса), եռալ (кипеть), երաժիշտ (музыкант), երակ (вена), երկաթ (железо).

В середине и на конце слова буква ե передает звук [е] и соответствует русскому э.

Прочитайте вслух: տեր (хозяин), կես (половина), վեպ (роман), պարտեզ (сад), պատվեր (заказ), վեճ (спор), վիճել (спорить), զենք (оружие), զինել (вооружать), նվեր (подарок), բազե (сокол), ափսե (тарелка), գրեթե (почти), ուտել (кушать), երագել (мечтать).

 

Запомните!

 


В редких случаях в середине слова буква ե передает звукосочетание [je]; это бывает в том случае, когда ե следует после гласного звука и является начальной буквой корня. Например: ամենաերկար (самый длинный), ամենաերիտասարդ (самый молодой).

Буква О о передает гласный звук [o].

Запомните!

 

О о пишется обычно в начале слова, а также в середине сложных слов, если является начальной буквой корня. Например: օր (день) -կեսօր (полдень), աշխօր (трудодень); օժիտ (приданое) -անօժիտ (бесприданница); օղակ (кольцо, кружок) -տափօղակ (шайба).

Буква Ո ո в начале слова передает звукосочетание [vo], которому соответствует звукосочетание во в русском языке.

Прочитайте вслух: ող (ребро), որակ (качество), որսալ (ловить, охотиться), ոսկի (золото), ոմանք (некоторые), ոճ (стиль), ոչինչ (ничего), ոտք (нога), որքան (сколько), որտեղ (где).


 

В словах ով (кто) и ովքեր (мн. число того же слова) буква ո передает звук [о]: ով, ովքեր нужно читать, օվ, օվքեր.

В середине и на конце слова буква Ո ո передает звук [о].

Прочитайте вслух:բոլոր (все), հզոր (могучий), զորք (войско), մոտ (близко), քո (твой), սովորել (учиться), օրոր (колыбельная), հետո (потом), մետրո (метро), նոր

(новый), որոշել (решать), գոռալ (кричать), գործ (дело), գովել (хвалить),

ծնող (родитель), կով (корова), հող (земля).

ЗНАКОМСТВО С МЕСТОИМЕНИЯМИ

Личные местоимения

Ես (я), դու (ты), նա (он, она, оно), ինքը (он сам, она сама), մենք (мы), դուք (вы), նրանք (они), իրենք (они сами).

Притяжательные местоимения

(или родительный падеж личных местоимений)

Իմ (мой), քո (твой), նրա (его), իր (свой,его), մեր (наш), ձեր (ваш), նրանց (их), իրենց (своих, их).

Вопросительные местоимения

Ո՞վ (кто?), ու՞մ (чей? чьи? кого? кому?), ովքե՞ր (кто? во мн. числе), ի՞նչ (что?), ինչե՞ր (что? во мн.числе), ո՞ր, ո՞րը (который? которые?), ինչպիսի՞ (какой? какие?), ու՞ր (куда? где?), որտե՞ղ (где?), քանի՞ (сколько?).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ И СОСТАВНОЕ СКАЗУЕМОЕ

Вспомогательный глагол в армянском языке играет очень важную роль. Он участвует в образовании некоторых личных форм глагола, а также в образовании составного сказуемого.

В русском языке Я весел. Ты умен. - законченные предложения. В армянском языке соответствующие предложения образуются только при помощи вспомогательного глагола:

Ես ուրախ եմ: - Я (есть) веселый-

Դու խելացի ես: - Ты (есть) умный.

Вспомогательный глагол имеет формы настоящего и прошедшего времени.

Настоящее время  

   

Ед. число

Мн. число

I

лицо

եմ

ենք

II

лицо

ես

եք

III

лицо

է

են

Все личные формы вспомогательного глагола в настоящем времени, за исключением третьего лица единственного числа (է), пишутся через букву ե (е), которая произносится как է (э).  

 

Ես ուրախ եմ: Я весел.

Մենք ուրախ ենք:

Мы веселы.

Դու ուրախ ես: Ты весел.

Դուք ուրախ եք:

Вы веселы.

Նա ուրախ է: Он весел: Она весела.

Նրանք ուրախ են:

Они веселы.

Прошедшее время 

 

   

Ед. число

Мн. число

I

лицо

էի

էինք

II

лицо

էիր

էիք

III

лицо

էր

էին

 

Все формы вспомогательного глагола в прошедшем времени пишутся через букву է. Между буквами է и ի надо произносить [j]: էի և [eji]  

 

Ես ուրախ էի:

Я был весел.

Դու ուրախ էիր:

Ты был весел.

Նա ուրախ էր:

Он был весел. Она была весела

Մենք ուրախ էինք:

Мы были веселы.

Դուք ուրախ էիք:

Вы были веселы

Նրանք ուրախ էին:

Они были веселы

 

Запомните!

1. В предложении вспомогательный глагол ставится после
того слова, на которое падает логическое ударение: Ես ուրախ
եմ — Я весел; Ես եմ ուրախ — Весел я.

2. Вспомогательный глагол образует слог с конечным
согласным предыдущего слова: Ես ուրախ եմ; Ես ուրախ էի; Ես
էի ուրախ; Մենք էինք ուրախ:

Отрицательные формы вспомогательного глагола образуются при помощи частицы չ, которая прибавляется к положительным формам вспомогательного глагола. 

 

   

Настоящее время

Прошедшее время

I

лицо

չեմ չենք

չէի չէինք

II

лицо

չես չեք

չէիր չէիք

III

лицо

չէ (չի) չեն

չէր չէին

 

Запомните!

В третьем лице единственного числа вспомогательный глагол имеет две отрицательные формы չէ и չի. Չի употребляется при спряжении личных форм, а в составе именного сказуемого обычно употребляется չէ, хотя не исключено также употребление չի.

Ես ուրախ չեմ

Ես ուրախ չէի

Դու ուրախ չես

Դու ուրախ չէիր

Նա ուրախ չէ (չի)

Նա ուրախ չէր

Մենք ուրախ չենք

Մենք ուրախ չէինք

Դուք ուրախ չեք

Դուք ուրախ չէիք

Նրանք ուրախ չեն

Նրանք ուրախ չէին:

Прочитайте вслух:

Ես աշխատասեր եմ:

Я трудолюбив.

Դու ուսանող ես:

Ты студент.

Նա լավ ուսանող է:

Он хороший студент.

Դու լավ ընկեր ես:

Ты хороший товарищ.

Նա ուսուցիչ էր:

Он был учителем.

Նա լավ ուսուցիչ էր:

Он был хорошим учителем.

Նա վատ ուսանող է:

Он плохой студент.

Նա վատ ուսանող չի:

Он неплохой студент.

Մենք բարեկամներ էինք:

Мы были друзьями.

Դուք լավ ընկերներ էիք:

Вы были хорошими товарищами.

Դուք հին ընկերներ եք:

Вы старые товарищи.

Նրանք իմ ուսուցիչներն են:

Они мои учителя.

Դուք իմ լավ ուսուցիչներն եք:

Вы мои хорошие учителя.

Իմ անունը Արմեն է:

Мое имя Армен.

Քո անունը Գագի՞կ է:

Твое имя Гагик?

Ես հիվանդ էի:

Я был болен.

Ես հիվանդ չեմ:

Я не был болен.

Դուք հիվա՞նդ էիք:

Вы были больны?

Նրանք տխու՞ր էին:

Они были грустны?

Քո գիրքը նո՞ր է:

Твоя книга новая?

Ձեր տունը նո՞ր է:

Ваш дом новый?

Ձեր տունը հեռու՞ է:

Ваш дом далеко?

Ու՞ր է ձեր տունը:

Где ваш дом?

Որտե՞ղ է ձեր տունը:

Где ваш дом?

Ո՞վ է քո ընկերը:

Кто твой товарищ?

Իմ ընկերը դու ես:

Мой товарищ ты.

Դուք իմ ընկերներն եք:

Вы мои товарищи.

Ովքե՞ր են քո ընկերները:

Кто твои товарищи?

Ես լավ ընկերներ ունեմ:

У меня хорошие товарищи (дословно:Я имею хороших товарищей).

Ո՞վ ունի լավ ընկերներ:

У кого есть хорошие товарищи?

Երեխաները բակում են:

Дети во дворе.

Երեխաները բակում էին:

Дети были во дворе.

Երեխաները որտե՞ղ են:

Где дети?

Հացը թարմ է:

Хлеб свежий.

Թարմ հացը համեղ է:

Свежий хлеб вкусный.

Տետրը մաքուր է:

Тетрадь чистая.

Խաղողը քաղցր է:

Виноград сладкий.

Սուրճը տաք է:

Кофе горячий.

Խնձորը կարմիր է:

Яблоко красное.

Կարմիր խնձորը համեղ չէ (չի):

Красное яблоко невкусное.

Միսը թարմ էր:

Мясо было свежее.

Միսը հին չէ (չի):

Мясо не старое.

Ջուրը սառն է:

Вода холодная.

Մեր ջուրը համեղ է:

Наша вода вкусная.

 

Текст. 

Прочитайте и переведите при помощи словаря. Օհանը երկու ձի ունի: Սա լավ ձի է: Լավ ձին սա չէ: Տունը երկու ելք ունի: Սա ձախ ելքն է, իսկ սա աջ ելքս է: Անուշ ջան, մի բաժակ տաք կաթ տուր ինձ: Երկինքը ջինջ էր: Կեսօրը մոտ է: Նրանց տունը շատ հեռու չէ: Վեպը շատ հետաքրքիր է: Սա շատ հետաքրքիր վեպ է: Նա շատ լավ ընկեր է:

Օհանը քանի՞ ձի ունի: Լավ ձին ո՞րն է: Տունը քանի՞ելք ունի: Ի՞նչն է քաղցր: Սա ինչպիսի՞ գիծ է: Նրանց տունը որտե՞ղ է: Որտե՞ղ է ձեր տունը: Սա ինչպիսի՞ վեպ է: Քո լավ ընկերը ո՞վ է: Սա ո՞ր ելքն է: Սա ո՞ր ճամփան է: Կաթը տա՞ք է: Կեսօրը հեռու՞ է: Երկինքը մաքու՞ր է:

 

Словарь  

 

երկու два

 

գիծ линия, черта

ձի лошадь

 

սա этот

ելք выход

 

մի один

ձախ левый

 

բաժակ стакан

աջ правый

 

երկինք небо

ջինջ ясный

 

կարճ короткий

կեսօր полдень

 

ճամփա дорога

մոտ близкий

 

երկար длинный

հեռու далекий

 

վեպ роман

շատ ֊ много, очень

 

հետաքրքիր интересный

բրինձ рис

   

 

Примечания к тексту пережевать

 1. Обычно существительное, являющееся частью именного
  сказуемого, употребляется с неопределенным артиклем.

Սա լավ ձի է: Նա մեծ գոող է:

 1. С притяжательными местоимениями, а так же со сло
  вами աջ и ձախ существительное употребляется в опреде
  ленном виде. Աջ произносится աչ.
 2. Մի перед существительными является либо неопреде
  ленным местоимением (один, какой-то, некий), либо числи
  тельным (один).

  Մի բաժակ ջուր — стакан воды.

 3. Слово շատ перед прилагательными значит “очень”.

շատ համեղ — очень вкусный շատ հետաքրքիր — очень интересный

Переведите на армянский язык:

В доме два выхода (Дом имеет два выхода). Где левый выход? Где правый выход? У Огана хорошая лошадь. Это очень хорошая лошадь. Виноград очень сладкий. Это очень интересный роман. Он был хорошим товарищем. Ты очень хороший товарищ. Он не плохой товарищ. Книга очень интересная. Дай сладкое яблоко. Красное яблоко сладкое? Сколько у тебя друзей? Кто твои друзья? Ты мой товарищ? Мы хорошие друзья. Мы какие друзья? У него много хороших друзей.