Употребление сослагательного наклонения

Во-первых, 

Будущее время сослагательного наклонения употребляется для обозначения действия в будущем. В этом значении оно синонимично будущему времени изъявительного наклонения и переводится на русский язык простым будущим временем.1 Ср.   Գիրքդ վաղը կբերեմ: "Я принесу твою книгу завтра". Երեկոյան թատրոն կգնանք: "Вечером пойдем в театр". Նա քեզ ոչինչ չի ասի: "Он тебе ничего не скажет".

Во-вторых,

* Действие в будущем, выраженное сослагательным наклонением, – это действие, которое может совершиться при определенном условии1. Тогда в сложноподчиненном предложении с придаточным условным глагол главного предложения ставится в сослагательном наклонении, а глагол придаточного предложения в желательном.

 

прид. усл.

Եթե ուզես,

"Если захочешь,

գիրքդ վաղը կբերեմ:

завтра принесу твою книгу".

главн. предл.

 

Եթե տոմս լինի,

"Если будут билеты,

երեկոյան թատրոն կգնանք:

вечером пойдем в театр".

 

жел.

накл.

Եթե չհարցնես,

"Если не спросишь,

նա քեզ ոչինչ չի ասի:

он тебе ничего не скажет".

сослаг. накл.

 

* Сослагательное наклонение употребляется для обозначения ожидаемого, предполагаемого события. Ср. употребление желательного и сослагательного наклонений для выражения цели или ожидаемого, предполагаемого события:

 

Մենք սպասում ենք, որ նա այսօր գա:

"Мы ждем, чтобы он сегодня пришел (приехал)."

Մենք սպասում ենք, որ նա այսօր կգա:

"Мы ждем, что он сегодня придет (приедет)."

Հարևանը հույս ունի, որ իր կաթսան նորից ծնի:

"Сосед надеется на то, что его кастрюля может снова родить."

Հարևանը հույս ունի, որ իր կաթսան նորից կծնի:

"Сосед надеется, что его кастрюля снова родит."

Բնական է, որ նա այդպես մտածի:

"Естественно, чтобы он так думал."

Բնական է, որ նա այդպես կմտածի:

"Естественно, что он так подумает."

 

* Сослагательное наклонение, выражая действие в будущем, употребляется в главном предложении при придаточном уступительном (которое ставится в желательном наêлонении). Ср. сложноподчиненное предложение с главным предложением в изъявительном наклонении и сложноподчиненное предложение с главным предложением в сослагательном наклонении.

 

прид.

Ինչ էլ ասի,

"Что бы он ни говорил,

ես նրան չեմ հավատում:

я ему не верю".

изъявит. накл.

уступит.

Ինչ էլ ասի,

"Что бы он ни говорил,

ես նրան չեմ հավատա:

я ему не поверю".

сослаг. накл.

жел.

Ինչքան էլ նրան հարցնես,

"Сколько его ни спрашивай,

ոչինչ չի ասում:  

ничего не говорит."

изъявит. накл.

накл.

Ինչքան էլ նրան հարցնես,

"Сколько его ни спрашивай,

ոչինչ չի ասի:

ничего не скажет."

сослаг. накл.

* Сослагательное наклонение употребляется для обозначения действия в будущем. Тогда, как известно, в придаточных времени, когда речь идет о моменте, который еще не настал (после союзов երբ (որ), հենց (որ)), об отрезке времени, который длится до определенного момента (действия) в будущем (после союза մինչև (որ)), ставится желательное наклонение. Ср. употребление сложноподчиненного предложения с придаточным времени, относящимся к будущему, с главным предложением в изъявительном наклонении и сложноподчиненное предложение с придаточным времени, относящимся к будущему, с главным предложением в сослагательном наклонении.

прид. вре-мени

Հենց որ եղբայրս տուն դառնա,

"Как только мой брат вернется,

ես կարող եմ քեզ մոտ գալ:

я могу прийти к тебе."

изъявит. накл.

жел. накл.

Հենց որ եղբայրս տուն դառնա,

"Как только мой брат вернется,

ես կկարողանամ քեզ մոտ գալ:

я смогу прийти к тебе."

сослаг. накл.

 

Порядок следования главного и придаточного предложений – свободен, не фиксирован.  

изъявит. накл.

(привыч-ное, повторя-ющееся действие)

Ամեն օր նա մնում է իր հիվանդ տատիկի մոտ

"Каждый день он остается с больной бабушкой,

մինչև ծնողները աշխատանքից վերադառնան:

пока родители не возвращаются с работы".

прид. вре-мени в

сослаг. накл. (единич-ное действие)

Նա կմնա իր հիվանդ տատիկի մոտ

 

"Он останется с больной бабушкой,

մինչև ծնողները աշխատանքից վերադառնան:

пока родители не вернутся с работы."

жел. накл.

В-третьих,

Вторым лицом будущего времени сослагательного наклонения можно выразить настоятельное повеление (утвердительная форма) и категорический запрет (отрицательная форма). Կգնաս կասես Պըլը Պուղուն, թող շուտ գա այստեղ: "Пойдешь, скажешь..." Այսօր կմնաս տանը, բակ չես գնա, հեռուստացույց չես նայի: "...   не пойдешь, ...не посмотришь."

Сравните побуждение к действию и запрет, обращенные к собеседнику (второе лицо) в желательном наклонении и в сослагательном.

Անահիտի հեռախոսի համարը ինձ ասե՛ս: = Ասա՛ ինձ, խնդրեմ, (խնդրում եմ) Անահիտի հեռախոսի համարը:

 

жел. накл. (вежливая просьба)

Անահիտի հեռախոսի համարը դու ինձ կասե՛ս: = Ասա՛ ինձ Անահիտի հեռախոսի համարը:

 

сослаг. накл. (повеление, почти приказ)

 

Չտաս նրան իմ հեռախոսի համարը, (խնդրում եմ): = Մի՛ տուր նրան իմ հեռախոսի համարը, խնդրում եմ:

жел. накл.

(просьба, даже очень настоятельная, остается в рамках пожелания)

Չես տա նրան իմ հեռախոսի համարը: = Մի՛ տուր նրան իմ հեռախոսի համարը:

сослаг. накл.

(запрет, приказ, иногда с оттенком угрозы со стороны сознающего свою силу)

В сознании многих армян это употребление отрицательной формы желательного наклонения полностью соответствует отрицательной форме повелительного наклонения и даже более частотно, чем сама отрицательная форма повелительного наклонения.

В-четвертых,

Будущее время сослагательного наклонения может относиться к настоящему моменту. Тогда оно употребляется не для сообщения о реальных событиях (как настоящее время изъявительного наклонения), а для выражения предположения, сомнения, неуверенности, недостоверности сказанного. Сослагательным наклонением нечто сообщается, но не утверждается. В значении настоящего времени сослагательное наклонение часто употребляется в поговорках и пословицах, а также в стилистически близких контекстах и для передачи оттенка повторяемости, привычности действия.

Գողը տնից կլինի: "Вор (бывает) обычно из дома (из своих)".

Ճտերն աշնանը կհաշվեն: "Цыплят по осени считают".

Այդպես չեն պատասխանի մեծերին: "Так не отвечают (нельзя отвечать) старшим".

Сравните разницу между настоящим временем изъявительного наклонения и будущим временем сослагательного наклонения.  

Այսպիսի բան քիչ է պատահում: "Такое редко случается".

Այսպիսի բան քիչ կպատահի: "Такое редко может случиться".

изъявит. накл. – утверждение

сослаг. накл. – возможность

Не вдаваясь в тонкости значения будущего времени изъявительного и сослагательного наклонений, многие употребляют одно время вместо другого. Однако ср. еще раз:

Յոթ սարի հետևից մի արքայազն է գալու ու ինձ տանելու է լուսավոր ու երջանիկ մի աշխարհ: (выражено убеждение в том, что

это произойдет: как гадание)

Յոթ սարի հետևից մի արքայազն կգա ու ինձ կտանի լուսավոր ու երջանիկ մի աշխարհ: (выражена надежда, мечта)