Образование повелительного наклонения.

Формы единственного числа образуются от основы настоящего или прошедшего времени при помощи окончаний -իր, -ա, -ու.

      Формы множественного числа образуется от основы прошедшего времени при помощи окончания -եք. Для глаголов со страдательным суффиксом -վ- и простых глаголов на -ել, т.е. для глаголов на -ել, -վել (-ացվել, -եցվել, -ցվել), допустимо и образование формы множественного числа от основы настоящего времени. Так,

1 1 Простые глаголы спряжения -ել и

1 3 глаголы  со  страдательно-возвратным суффиксом -վ- имеют в единственном числе второго лица окончание -ի՛ր, прибавляемое к основе настоящего времени, а во множественном числе окончание -եցե՛ք или -ե՛ք. Причем более разговорный вариант -եք имеет тенденцию вытеснить более литературный вариант -եցեք.

1 2 Простые глаголы спряжения -ալ имеют в единственном числе второго лица окончание -ա՛, а во множественном числе – окончание -ացե՛ք.

1 1 գրել՝ գրի՛ր գրե՛ք

խոսել՝ խոսի՛ր խոսե՛ք

կրկնել՝ կրկնի՛ր կրկնե՛ք     

ծածկել՝ ծածկի՛ր ծածկե՛ք

1 2 կարդալ՝ կարդա՛ կարդացե՛ք

մնալ՝ մնա՛ մնացե՛ք

գնալ՝ գնա՛ գնացե՛ք

խաղալ՝ խաղա՛ խաղացե՛ք

1 3 ծածկվել՝ ծածկվի՛ր ծածկվե՛ք

             հագնվել՝ հագնվի՛ր հագնվե՛ք

 

 

Мы рекомендуем употреблять формы ների՛ր ներեցե՛ք в речевой формуле "извини – извините" и օգնի՛ր օգնեցեԷք в речевой формуле "на помощь!" как более устоявшиеся.

2 1 В глаголах с незначимыми суффиксами -ն-, -չ- суффиксы -ն- и -չ- выпадают при образовании повелительного наклонения.

2 2 В глаголах с незначимыми суффиксами -ան-, -են- при образовании повелительного наклонения прîисходит чередование -են- -եց- и -ան- -աց-.

2 1 մտնել՝ մտի՛ր մտե՛ք

գտնել՝ գտի՛ր գտե՛ք

հագնել՝ հագի՛ր հագե՛ք

թռնել или թռչել՝ թռի՛ր թռե՛ք

փախնել или փախչել՝ փախի՛ր փախե՛ք

2 2 մոտենալ՝ մոտեցի՛ր-մոտեցե՛ք

վախենալ՝ վախեցի՛ր վախեցե՛ք

հասկանալ՝ հասկացի՛ր-հասկացե՛ք

մոռանալ՝ մոռացի՛ր մոռացե՛ք

   

NB: Не путайте простые глаголы спряжения -ալ (1 2)и глаголы с суффиксами -ենալ и -անալ (2 2) при образовании единственного  числа утвердительной формы повелительного наклонения, но обратите внимание на то, что во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ формы повелительного  наклонения  простых  глаголов  на -ալ и глаголов с суффиксом -անալ совпадают!

3 Глаголы с суффиксами -ացն-, -եցն-, -ցն- в повелительном наклонении имеют в единственном числе второго лица окончание -ու՛, а во множественном числе второго лица окончание -ե՛ք, перед ними чередуя -ն- -ր-.

Так: 3 հարցնել՝ հարցրու՛ – հարցրե՛ք

վերցնել՝ վերցրու՛ – վերցրե՛ք

մոտեցնել՝ մոտեցրու՛ – մոտեցրե՛ք

բարձրացնել՝ բարձրացրու՛ – բարձրացրե՛ք

մեծացնել՝ մեծացրու՛ մեծացրե՛ք

Отрицательная форма повелительного наклонения (արգելական – букв. "запретительное наклонение") образуется при помощи частицы մի՛ (с ударением), которая ставится перед глаголом. По общему правилу 

* частица մի՛ ставится перед повелительным наклонением простых глаголовединственного числа второго лица без изменения: մի՛ գրիր, մի՛ կարդա, մի՛ հագնվիր (11, 2 и 3)

* для глаголов с незначимыми суффиксами -ն- и -չ-, а также с каузативными суффиксами -ացն-, -եցն-, -ցն- частица մի՛ ставится перед причастием отрицания (ժխտման դերբայ)1 , к которому прибавляется конечный звук -ր: մի՛ մտնիր, մի՛ փախչիր, մի՛ հարցնիր, մի՛ բարձրացնիր, մի՛ վախեցնիր (заметьте: все эти глаголы относятся к спряжению -ել) (21 и 3)  

* глаголы с незначимыми суффиксами -ան- и -են- образуют отрицательную форму подобно простым глаголам на -ալ (отбрасыванием конечного -լ)՝ մի՛ մոռանա, մի՛ վախենա (кстати, это и есть причастие отрицания  – ժխտման դերբայ – этих глаголов) (зд. 12 = 22)

* для образования отрицательной формы второго лица множественного числа частица մի՛ ставится перед неопределенной формой глагола, в которой имеет место чередование конечного -լ -ք՝ մի՛ գրեք, մի՛ կարդաք, մի՛ մտնեք, մի՛ փախչեք, մի՛ հարցնեք, մի՛ բարձրացնեք, մի՛ վախեցնեք, մի՛ մոռանաք, մի՛ վախենաք.

Однако при образовании отрицательной формы повелительного наклонения в разговорной речи наблюдаются следующие тенденции.

Во-первых, отрицательная форма повелительного наклонения образуется от утвердительной формы повелительного наклонения, перед которой ставится частица մի՛.  

Во-вторых, в окончании -իր выпадает конечный звук -ր.  

Итак:  

* 11, 2, 3 գրել՝ մի՛ գրի(ր) – մի՛ գրեք, կարդալ՝ մի՛ կարդա – մի՛ կարդացեք կամ մի՛ կարդաք, ծածկվել՝ մի՛ ծածկվի(ր) – մի՛ ծածկվեք,

* 21 մտնել՝ մի՛ մտի(ր) կամ մի՛ մտնի(ր) – մի՛ մտեք կամ մի՛ մտնեք, ÷ախնել կամ ÷ախչել՝ մի՛ փախի(ր) կամ մի՛ փախնի(ր), մի՛ փախչի(ր)) – մի՛ փախեք կամ մի՛ փախնեք, մի՛ փախչեք

* 22 մոտենալ՝ մի՛ մոտեցի(ր) կամ մի մոտենա – մի՛ մոտեցեք կամ մի՛ մոտենաք, զայրանալ՝ մի՛ զայրացի(ր) կամ մի՛ զայրանա – մի՛ զայրացեք կամ մի՛ զայրանաք

* 3 հարցնել՝ մի՛ հարցրու կամ մի՛ հարցնի(ր) – մի՛ հարցրեք կամ մի՛ հարցնեք, մոտեցնել՝ մի՛ մոտեցրու կամ մի՛ մոտեցնի(ր) – մի՛ մոտեցրեք կամ մի՛ մոտեցնեք, մեծացնել մի՛ մեծացրու կամ մի՛ մեծացնի(ր) – մի՛ մեծացրեք կամ մի՛ մեծացնեք.

Т.о глаголы типа  11 13, 21,  22 имеют окончания -իր, -(եց)եք, глаголы типа 1 2 имеют окончания -ա, -ացեք, а глаголы типа 3 имеют окончания (-ա/-ե)ցրու, (-ա/-ե)ցրեք

4 Ряд глаголов образует формы повелительного наклонения особым образом. Утвердительная форма единственного числа повелительного наклонения этих ("неправильных") глаголов приведена в нашем учебном словаре (т.к. остальные глаголы, как видно из вышеизложенного, обнаруживают некоторую регулярность при образовании форм повелительного наклонения).

Сводная таблица регулярных форм повелительного наклонения выглядит так:

единственное число

множественное число

утвердитель-

ная форма

отрицатель-

ная форма1

утвердитель-

ная форма

отрицатель-

ная форма1

1

-ի՛ր

-ե՛ք

1գրել

գրի՛(ր)

մի՛ գրի(ր)

գր(եց)ե՛ք

մի՛ գրե՛ք

3 ծածկվել

ծածկվի՛(ր)

մի՛ ծածկվի(ր)    

ծածկվ(եց)ե՛ք

մի՛ ծածկվե՛ք

2

-ա՛

-ացե՛ք

կարդալ

կարդա՛

մի՛ կարդա

կարդացե՛ք

մի՛ կարդացեք մի՛ կարդաք

2

-ի՛ր

-ե՛ք

1 մտնել

մտի՛(ր)

մի՛ մտի՛(ր)

մի՛ մտնի(ր)

մտե՛ք

մի՛ մտեք

մի՛ մտնեք

թռչել

թռի՛(ր) 

մի՛ թռի(ր)

մի՛ թռչի(ր)

թռե՛ք   

մի՛ թռեք

մի՛ թռչեք

2 հեռանալ

հեռացի՛(ր)

մի՛ հեռացի(ր) մի՛ հեռանա

հեռացե՛ք

մի՛ հեռացեք մի՛ հեռանաք

մոտենալ

մոտեցի՛(ր)

մի՛ մոտեցի(ր) մի՛ մոտենա

մոտեցե՛ք

մի՛ մոտեցե՛ք մի՛ մոտենաք

3

-ացրու՛

-եցրու՛

-ցրու՛

-ացրե՛ք

-եցրե՛ք-ցրե՛ք

հեռացնել

հեռացրու՛

մի՛ հեռացրու մի՛ հեռացնի(ր)

հեռացրե՛ք

մի՛ հեռացրեք մի՛ հեռացնեք

մոտեցնել

մոտեցրու՛

մի՛ մոտեցրու մի՛ մոտեցնի(ր)

մոտեցրե՛ք

մի՛ մոտեցրեք մի՛ մոտեցնե՛ք

թաքցնել

թաքցրու՛

մի՛ թաքցրու

մի՛ թաքցնի(ր)

թաքցրե՛ք

մի՛ թաքցրեք մի՛ թաքցնեք

4

անել

արա՛

մի՛ արա

մի՛ անի(ր)

արե՛ք

մի՛ արեք

մի՛ անեք

ասել

ասա՛

մի՛ ասա

մի՛ ասի(ր)

ասե՛ք ասացե՛ք

մի՛ ասեք

բացել, բանալ

բա՛ց (արա)

մի՛ բաց

 բացե՛ք

մի՛ բացեք, մի բանաք

բերել

բե՛ր

մի՛ բեր

բերե՛ք

մի՛ բերեք

գալ

արի՛

ե՛կ

մի՛ արի

մի՛ եկ

մի՛ գա

եկե՛ք

մի՛ եկեք

մի՛ գաք

դառնալ

դարձի՛ր

մի՛ դարձի(ր) մի՛ դառնա

դարձե՛ք (դառե՛ք)

մի՛ դարձեք մի՛ դառեք, մի՛ դառնաք

դնել

դի՛ր

մի՛դիր

մի՛ դնի(ր)

դրե՛ք

մի՛ դրեք

մի՛ դնեք

թողնել

թո՛ղ

մի՛ թող

մի՛ թողնի(ր)

թողե՛ք

մի՛ թողեք մի՛ թողնեք

լինել

եղի՛ր

մի՛ եղիր

մի՛ լինի(ր)

եղե՛ք

մի՛ եղեք

մի՛ լինեք

լվանալ

լվա՛

մի՛ լվա

լվացե՛ք

մի՛ լվացեք մի՛ լվանաք

(վեր) կենալ

կա՛ց

մի՛ կաց

մի՛ կենա

կացե՛ք

մի՛ կացեք մի՛ կենաք

տալ

տու՛ր

մի՛ տուր

մի՛ տա

տվե՛ք

մի՛ տվեք

մի՛ տաք

տանել

տա՛ր

մի՛ տար

մի՛ տանի(ր)

տարե՛ք

մի՛ տարեք մի՛ տանեք

տեսնել

տե՛ս

մի՛ տես

մի՛ տեսնի(ր)

տեսե՛ք

մի՛ տեսեք մի՛ տեսնեք

ուտել

կե՛ր

մի՛ կեր

մի՛ ուտի(ր)

կերե՛ք

մի՛ կերեք

մի՛ ուտեք