Типы склонения

Тип склонения определяется по форме родительного падежа. В армянском языке существует семь типов склонения, не считая архаических форм некоторых существительных.

1. Самый распространенный тип склонения – род. пад. на -ի.(1)

Большинство существительных в единственном числе и все существительные во множественном числе (кроме կին, մարդ, տղամարդ, имеющие особые формы множественного числа) относятся к этому типу. См. склонение существительных հարևան и գիրք, ср. склонение этих же существительных во множественном числе:  

Персонифицированное склонение:

Неперсонифицированное склонение:

 Зв.-им. п.

հարևաններ(ը)

Им.-вин. п.

գրքեր(ը)

Род.-дат.-вин.п.

հարևանների(ն)

Род.-дат. п.

գրքերի(ն)

Отл. п.

հարևաններից

Отл. п.

գրքերից

Тв. п.

հարևաններով

Тв. п.   

գրքերով

Местн. п.

Местн.п.    

գրքերում

Окончание родительного падежа, как правило, просто прибавляется к существительному. Например, Նարինեի. Но если существительное заканчивается на гласный -ա или -ո, тогда между основой и окончанием пишется полугласный -յ-: -այի, -ոյի. Например, Աննայի, տղայի, Կարոյի, Մարոյի и т.д. (9)

Существительные, оканчивающиеся на -ու, изменяют ու на վ перед падежными окончаниями. (5, 14)

 

Им.-вин. п.

ձու

լեզու

կատու

հեռու

Բաքու

Род.-дат. п.

ձվի

լեզվի

կատվի

հեռվի

Բաքվի

Отл. п.

ձվից

լեզվից

կատվից

հեռվից

Բաքվից

Тв. п.   

ձվով

լեզվով

 

հեռվով

Բաքվով

Местн. п.    

ձվում

լեզվում

 

հեռվում

Բաքվում

2. Родительный падеж на -ան. (3,6,11,14)

Этот тип склонения включает несколько подтипов:

Традиционно выделяются те подтипы, где окончание -ան прибавляется к слову (при этом возможно чередование корневого гласного, напр. его выпадение) – 1 2 3, и те подтипы, где окончание родительного падежа -ան получается в результате чередования корневого гласного –  ու/ա – 4 5,

1.Односложные существительные, имевшие конечный -ն и потерявшие его в современном языке

совр. арм.

древнеарм.

род. п.

դուռ "дверь"

դուռն

դռան

մուկ "мышь"

մուկն

մկան

նուռ "гранат"

նուռն

նռան

ձուկ "рыба"

ձուկն

ձկան

եզ "вол, бык"

եզն

եզան

գառ "ягненок"

գառն

գառան

լեռ "гора"

լեռն

լեռան

թոռ "внук"

թոռն

թոռան

ծոռ "правнук"

ծոռն

ծոռան

2 Названия времен года: գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ и некоторые другие, напр. մանուկ.

3. Отглагольные существительные с суффиксом –ում՝ բայանուն.

անցում – переход
բորբոքում – воспаление
դիմում – заявление
զարգացում – развитие
թաղում – погребение (похороны)
ծագում – возникновение
հանդիպում – встреча

ճնշում – давление
միացում – объединение մոտեցում – подход
նվաճում – завоевание
շարժում – движение
որոշում – решение
ուսում – учеба

4. Слова տուն, շուն, արյուն и некоторые другие. Слова տուն, շուն теряют корневую гласную в других падежах. Слово արյուն может образовать форму творительного падежа на -ամբ, как существительные с суффиксом -ություն. 

5. Абстрактные существительные с суффиксом -ություն, напр. շնորհակալություն.

 

1

2

3

4

5

Им.-вин. п.

դուռ(ը)

գարուն(ը)

միացում(ը)

տուն(ը), արյուն(ը)

ուրախություն(ը)

Род.-дат. п.

դռան

գարնան(ը)

միացման, но դիմումի

տան, արյան

ուրախության

Отл. п.  

դռնից

գարնանից

но մանուկից

միացումից

տնից, արյունից

ուրախությունից

Тв. п.

դռնով

գարունով

միացմամբ կամ միացումով

դիմումով

տնով, արյամբ կամ արյունով

ուրախությամբ կամ ուրախությունով

Местн. п.  

Первая  форма  творительного  падежа  существительных  на -ություն и արյուն (на -ամբ) – более литературная, рекомендуемая и привычная для таких абстрактных существительных, как, например, существительные с суффиксом -ություն. Творительным падежом абстрактных существительных оформляется обстоятельство образа действия, отвечающее на вопрос (как?): ուրախությամբ, խորամանկությամբ, հեշտությամբ, (с радостью, хитростью, с легкостью) и т.д.

Но  в  разговорной  речи  можно  встретить вторую форму (на -ով), которая является окказиональным образованием (образованием по случаю) и к которой говорящие прибегают для оформления дополнения (а не обстоятельства), отвечающего на вопрос чем? Напр. Ուրախությունով մի նոր հագուստ հագնել: (Очень разговорное пожелание, чтобы ношение нового наряда принесло бы радость.)

Формы արյամբ и արյունով отличаются стилистически, արյունով более разговорно.  

Ряд одушевленных существительных, в основном обозначающих термины родства, относится к особым (разным) типам склонения.

3. Родительный падеж на -ոջ (произносится оглушенно "ջ = չ"). (4)

К этой группе относятся следующие существительные, в них происходит ряд чередований корневых гласных:

կին-կնոջ "жена, женщина"

ի / "скрытый слог", произн. ը

քույր-քրոջ "сестра"

ույ / "скрытый слог", произн. ը

աներ-աներոջ "тесть"

 

սկեսուր-սկեսրոջ "свекровь"

ու/  "0"

տեր-տիրոջ "хозяин"

տանտեր-տանտիրոջ "хозяин дома"

ե / ի

ընկեր-ընկերոջ "друг"

 

4.Родительный падеж на -որ. (4)

К этой группе относятся следующие существительные, в них происходит чередование корневого дифтонга այ / ո:

հայր-հոր "отец"
մայր-մոր "мать"
եղբայր-եղբոր "брат"

այ / ո

 

 

3.

4.

Зв.-им. п.

քույր(ը)

եղբայր(ը)

 Род.-дат.-вин. п.

քրոջ(ը)

եղբոր(ը)

Отл. п.*

քրոջից

եղբորից

Тв. п.*

քրոջով
(малоупотр.)

եղբորով
(малоупотр.)

Местн. п.

* В значении “с кем” употребляется форма родительного падежа послеслогом հետ: քրոջ հետ, եղբոր հետ, աղջկա հետ. 

5. Родительный падеж на -ու. (7,8)

Этот тип склонения включает несколько групп слов:

Во-первых, это слова

մարդ – մարդու "человек"

տղամարդ – տղամարդու "мужчина"

ամուսին – ամուսնու "муж"

անկողին – անկողնու "постель"

Существительное Աստված (Бог) имеет следующие формы: Աստծու (разг.) или Աստծո (лит.-арх.), Աստծուց, Աստծով "с Богом!".

Во-вторых: большинство слов, оканчивающихся на -ի, в родительном падеже чередует -ի с -ու.

այգի – այգու "сад"
գինի – գինու "вино"
կղզի – կղզու "остров"
հոգի – հոգու "душа"
ոգի – ոգու "дух"

ոզնի – ոզնու "еж"
մատանի – մատանու "перстень"
որդի – որդու "сын"
но: ձի – ձիու "конь, лошадь"

К существительным, оканчивающимся на -ի, поэтому склоняющимся по типу -ի/-ու, относятся:

слова, обозначающие происхождение, принадлежность к нации,  стране,  городу и т.д.,  образованные при помощи суффикса -ցի (варианты: -ացի, -եցի, ср. Գրիգոր Նարեկացի);

слова, обозначающие женщин (названия национальностей, профессий и т.д.), образованные при помощи суффикса -ուհի;

названия деревьев, имеющие суффикс -ենի.

С суффиксом -ցի (-ացի, -եցի)

 С суффиксом  -ուհի

ֆրանսիացի / ֆրանսիացու

ֆրանսուհի / ֆրանսուհու

անգլիացի / անգլիացու

անգլուհի / անգլուհու

իտալացի / իտալացու

իտալուհի / իտալուհու

իսպանացի / իսպանացու

իսպանուհի / իսպանուհու

վրացի / վրացու

վրացուհի / վրացուհու

ամերիկացի / ամերիկացու

ամերիկուհի / ամերիկուհու

 

С суффиксом-ենի

 

բարդի "тополь" / բարդու

դեղձ "персик"

դեղձենի / դեղձենու

ընկույզ "орех"

ընկուզենի / ընկուզենու

թուզ "инжир"

թզենի / թզենու

թութ "шелковица"

թթենի / թթենու

խնձոր "яблоко"

խնձորենի / խնձորենու

կաղին "желудь"

կաղնի / կաղնու

ձիթապտուղ "олива"

ձիթենի / ձիթենու

նուշ "миндаль"

նշենի / նշենու

նուռ "гранат"

նռնենի / նռնենու

շագանակ "каштан"

շագանակենի / շագանակենու

պիստակ "фисташка"

պիստակենի / պիստակենու

տանձ "груша"

տանձենի / տանձենու

սալոր "слива"

սալորենի / սալորենու

 

ուռենի "ива" / ուռենու

փշատ "пшат, лох"

փշատենի / փշատենու

* Употребительны три падежные формы: կաղնի, կաղնու, կաղնուց, խնձորենի, խնձորենու, խնձորենուց, փշատենի, փշատենու, փշատենուց итд. 

В-третьих: неопределенная форма глагола также склоняется по типу -ու.

 

 

-ի/-ու

но:

С суфф.-ենի

Им.-вин. п.

անկողին(ը)

այգի(ն)

գինի(ն)

ձի(ն)

կաղնի(ն)*

Род.-дат. п.

անկողնու(ն)

այգու(ն)

գինու(ն)

ձիու(ն)

կաղնու(ն)*

Отл. п.

անկողնուց

այգուց

գինուց

ձիուց

կաղնուց*

Тв. п.

անկողնով

այգ(ի)ով

գին(ի)ով

 ձիով

 

Местн. п.

անկողնում

այգում

գինում

 

* Употребительны три падежные формы: կաղնի, կաղնու, կաղնուց, խնձորենի, խնձորենու, խնձորենուց, փշատենի, փշատենու, փշատենուց итд. 

Склонение одушевленных существительных выглядит так:

 

 

С суфф.-ցի

С суфф.-ուհի

Им.- зват. п.

ո՞վ

իտալացի(ն)

երգչուհի(ն)

Род.-дат.-вин. п.

ու՞մ

իտալացու(ն)

երգչուհու(ն)

Отл. п.

ումի՞ց

իտալացուց

երգչուհուց

Значения творительного и предложного (местного) падежей покрываются предложными конструкциями ու՞մ հետ (с кем?) и ու՞մ մեջ (в ком?) իտալացու հետ, երգչուհու մեջ.

 

неопределенная форма глагола

Им.-вин. п.

ծխել(ը)

կարդալ(ը)

Род.-дат. п.

ծխելու(ն)

կարդալու(ն)

Отл. п.

ծխելուց

կարդալուց

Тв. п.

ծխելով

կարդալով

Местн. п.

ծխելում

կարդալում

6. Родительный падеж на -վա. (6)

Несколько слов (существительных и наречий), обозначающих понятие времени, имеют в родительно-дательном падеже окончание -վա(ն). Но не все слова, обозначающие понятие времени, склоняются по типу -վա. Ряд слов в родительном падеже имеет окончание -ի.

склоняются по типу -վա

склоняются по типу -ի

օր "день" / oրվա

ամիս "месяц" / ամսվա или ամսի

տարի "год" / տարվա

ժամ "час" / ժամվա

շաբաթ "неделя" / շաբաթվա

գիշեր "ночь" / գիշերվա

ցերեկ "светлая часть суток" / ցերեկվա

առավոտ "утро" / առավոտվա

կեսօր "полдень" / կեսօրվա

այսօր "сегодня" / այսօրվա

վաղը "завтра" / վաղվա

երեկ "вчера" / երեկվա

վայրկյան "секунда"

րոպե "минута"

դար "век"

կիրակի "воскресенье"

ուրբաթ "пятница"

իրիկնամուտ "сумерки"

մայրամուտ "закат"

լուսաբաց "рассвет"

 

Им.-в. п.

оր(ը)

ամիս(ը)

տարի(ն)

գիշեր(ը)

վաղը

երեկ

Р.-д. п.

օրվա

ամսվա

տարվա

գիշերվա

վաղվա

երեկվա

Отл. п.  

օրից

օրվանից

ամսից

ամսվանից

տարուց

տարվանից

գիշերից գիշերվանից

վաղվանից

երեկվանից

Тв. п.

օրով

ամսով

տարով

գիշերով

Местн. п.

օրում

ամսում

տարում

գիշերում

NB: Обратите внимание на -ն- в отложительном падеже օրվանից, ամսվանից, տարվանից, գիշերվանից, վաղվանից, երեկվանից.

Заметьте, что творительный и местный падежи образуются от основы именительного падежа, а в отложительном падеже возможны оба варианта: образованный от основы им. п. и образованный от основы род.-дат. п. Так: օրից - օրվանից, ամսից - ամսվանից,       տարուց - տարվանից, գիշերից - գիշերվանից.

       В значении обстоятельства времени, при указывании на время без особой точности, употребляется форма вин. падежа: այս ամիս, մյուս օրը "на следующий день", անցյալ տարի "в прошлом году", ամեն երկուշաբթի "каждый понедельник", а также   ցերեկը "днем" и ցերեկով "в дневное время", գիշերը "ночью" и գիշերով "в ночное время".

В значении обстоятельства времени, при точном указывании на время, употребляется форма дательного падежа,образованного по первому типу склонения (род. пад. на –ի): Ժամանակին "вовремя", կեսօրին "в полдень", կեսգիշերին "в полночь", հոկտեմբեր ամսին, и т.д.

Форма родительного падежа на -վա, собственно говоря, не указывает на время как таковое. Эта форма употребляется как определение, указывая, что нечто имеет какое-то отношение к этому времени: այսօրվա ճաշացանկը "сегодняшнее меню", երեկվա թերթը "вчерашняя газета", վաղվա դասը "завтрашний урок", այս տարվա խաղողը "виноград этого года", գիշերվա մեքենան "машина, на которой ночью поехали, которую ночью встретили, мимо которой ночью проехали и т.д. и  т.п."

Форма отложительного падежа, образованная от основы дательного, чаще употребляется как обстоятельство времени в собственно временном значении, которое отвечает на вопрос երբվանի՞ց "с какого времени?": այդ տարվանից "с того года", մյուս ամսվանից "со следующего месяца", այսօրվանից "с сегодняшнего дня".

Форма отложительного падежа, образованная от основы именительного, употребляется скорее как обстоятельство меры, где имя выступает лишь как единица времени и обычно сопровождается числительным или другим словом, обозначающим меру: Նա մեկնում է երեք օրից (հետո): ("через три дня") Մի տարուց ավելի է, որ նրան չեմ տեսնում ("больше года, как"): Но: Մի տարի է, որ նրան չեմ տեսնում: ("год, как").

Единицы измерения (времени, длины, массы и т.д.) ставятся в ед. ч., и числительные при них, в отличие от русского языка, не изменяются по падежам.

Напоминаем, что все перечисленные выше типы склонения, кроме первого, относятся к существительным в единственном числе, а во множественном числе все они склоняются по первому типу.

неперсонифицированное склонение

ед. ч.

 ձվի

դռան

շարժման

ձիու

Им.-вин. п.

ձվեր(ը)

դռներ(ը)

շարժումներ(ը)

ձիեր(ը)

Род.-дат. п.

ձվերի(ն)

դռների(ն)

շարժումների(ն)

ձիերի(ն)

Отл. п.

ձվերից

դռներից

շարժումներից

ձիերից

Тв. п.

ձվերով

դռներով

շարժումներով

ձիերով

Местн. п.

ձվերում

շարժումներում

ձիերում

 

ед. ч.

անկողնու

բարդու

oրվա

Им.-вин. п.

անկողիններ(ը)

բարդիներ(ը)

oրեր(ը)

Род.-дат. п.

անկողինների(ն)

բարդիների(ն)

oրերի(ն)

Отл. п.

անկողիններից

բարդիներից

oրերից

Тв. п.

անկողիններով

բարդիներով

oրերով

Местн. п.

անկողիններում

բարդիներում

oրերում

персонифицированное склонение  

 

ед. ч.

թոռան

մանկան

եղբոր

Зв.-им. п.

թոռներ(ը)

մանուկներ(ը)

եղբայրներ(ը)

Род.-дат.-вин. п.

թոռների(ն)

մանուկների(ն)

եղբայրների(ն)

Отл. п.

թոռներից

մանուկներից

եղբայրներից

Тв. п.

թոռներով

մանուկներով

եղբայրներով

Местн. п.

թոռներում

մանուկներում

եղբայրներում

 

ед. ч.

քրոջ

իտալացու

բժշկուհու

Зв.-им. п.

քույրեր(ը)

իտալացիներ(ը)

բժշկուհիներ(ը)

Род.-дат.-вин. п.

քույրերի(ն)

իտալացիների(ն)

բժշկուհիների(ն)

Отл. п.

քույրերից

իտալացիներից

բժշկուհիներից

Тв. п.

քույրերով

իտալացիներով

բժշկուհիներով

Местн. п.

քույրերում

իտալացիներում

բժշկուհիներում

Значения творительного и предложного (местного) падежей, как и в единственном числе, чаще покрываются предложными конструкциями ու՞մ հետ (с кем?) и ու՞մ մեջ (в ком?) իտալացիների հետ, քույրերի մեջ.  

7. Родительный падеж множественного числа на -ց.(9)  

По этому типу склоняются существительные կանայք, մարդիկ, տղամարդիկ. Эти существительные никогда не принимают определенного артикля.

Зват.-им.п.

կանայք

մարդիկ

Род.-дат.-вин. п.  

կանանց

մարդկանց

Отл. п.

կանանցից

մարդկանցից

Тв. п.

կանանցով

մարդկանցով

Местн. п.

не употр.

К этому типу склонения относятся собирательные существительные, обозначающие семейства, кланы или любые другие группы людей, которые воспринимаются говорящим как чем-то объединенные между собой. Такие собирательные существительные образуются чаще всего от имен собственных    (имена   или   фамилии)  при  помощи   суффиксов -ենք, -անք, -ոնք. Суффикс -անք встречается в диалектных образованиях (например Վարդանանք), -ոնք в словах մերոնք "наши", ձերոնք "ваши", պապոնք "сторона деда", а суффикс -ենք очень продуктивен: Անահիտենք, Աննայենք, Կարոյենք, Գայանեենք, Անիենք, Պետրոսյանենք. Такие существительные, как и կանայք, մարդիկ, տղամարդիկ, никогда не употребляются с определенным артиклем.

Обратите внимание на соединительный звук յ в Աննայենք, Կարոյենք, который пишется после гласных ա и ո, но не пишется после других гласных (ср. Գայանեենք, Անիենք,), хотя и произносится.

Для обозначения династий образуют обычное множественное число на -ներ: Բագրատունիներ, Ռոմանովներ.

Склонение этих собирательных существительных выглядит так:

Зват.-им.п.

մերոնք, ձերոնք

պապոնք

Պետրոսյանենք

Род.-дат.-вин. п.  

մերոնց, ձերոնց

պապոնց

Պետրոսյանենց

Отл. п.

մերոնցից, ձերոնցից

պապոնցից

мало употр.

Тв. п.

մերոնցով, ձերոնցով мало употр.

պապոնցով мало употр.

не употр.

Местн. п.

не употр.

В современном языке изредка наблюдается форма родительного падежа  на  -ոց существительных с суффиксом -ցի (-ացի, եցի): գյուղացիք – գյուղացոց, քաղաքացիք – քաղաքացոց, վրացիք – վրացոց). При этом другие падежные формы этих существительных образуются только от регулярной формы множественного числа на -ներ: գյուղացիների, գյուղացիներից, գյուղացիներով:

Следующие существительные сохранили архаические формы падежных окончаний:

Родительный падеж на -ա. (4)

Աղջիկ – աղջկա, աղջկան, աղջկանից, աղջկանով "девочка, девушка", в разговорной речи также "дочь" (чередование ի/"скрытый слог").  

Родительный падеж на -ո: (21)  

Սեր – սիրո, սիրուն, սիրուց, սիրով "любовь" (чередование ե/ի)

Սուգ – սգո, սուգից, սուգով "траур" (черед. ու/"скрытый слог")

սգո նշան – знак траура, но սգի или սուգի մեջ – в трауре 

Հուր – հրո, հրից, հրով "огонь" (чередование ու/"скрытый слог")

Աստված – Աստծո, Աստծուն, Աստծուց, Աստծով  

Родительный падеж на -վան:  

Մահ – մահվան, մահին или մահվանը, մահից или մահվանից, մահով или մահվանով "смерть"

Անուն – անվան, անունից, անունով "имя"  

Родительный падеж на -եր:

Դուստր – դստեր "дочь" (остальные падежные формы не употребительны) (чередование ու/"скрытый слог")  

Родительный падеж на -յան:

Некоторые слова на -ուստ, -ունդ (чередование ու/"скрытый слог"):

Գալուստ – գալստյան "приход, прибывание, пришествие "

Ծնունդ – ծննդյան "рождение, Рождество"  

В нашем учебном словаре указаны как эти архаические формы образования родительного падежа, так и основные типы склонения, кроме родительного падежа на -ան абстрактных существительных с суффиксом -ություն  и склонения на -ի, которые не представляют никаких трудностей.

 

Таким образом, сводная таблица всех типов склонений выглядит так:

Окончание р.-д. п.

Примеры

Примечания

-ի                     

большинство сущ. ед. и мн. ч.
 գիր - գրի, բուն -բնի, ձվեր - ձվերի

возм. черед. корнев.гласного

вариант

-վի      

сущ-ые на –ու՝ ձու - ձվի, լեզու - լեզվի, կատու - կատվի, Բաքու – Բաքվի

 

-ան                      

1. ряд сущ-ых, потерявших -ն: եզ -եզան, գառ, լեռ, մուկ, մութ и т.д.

другие формы от осн. им.п.

 

2. времена года: գարուն - գարնան, ամառ, աշուն, ձմեռ, тж. Մանուկ и т.д.

другие формы от осн. р.-д.п.

 

3. отглагольн. сущ-ые на -ում: զարգացում – զարգացման и т.д.

другие формы от осн. им.п.

 

4. сущ-ые տուն-տան, շուն-շան

выпад. корнев. гласного: տնից, շնից

 

5. сущ-ые на -յուն (-ություն) получают

-յան  (-ության)՝ արյուն - արյան, քաջություն - քաջության

другие формы от осн. им.п.,

тв. п. на  -ամբ

-ոջ

ряд одушевл. сущ-ых:

քույր - քրոջ, տեր, աներ, ընկեր и т.д.

другие формы от осн. р.-д.п.

-որ

ряд одушевл. сущ-ых: հայր - հոր,

մայր - մոր, եղբայր – եղբոր

другие формы от осн. р.-д.п.

-ու              

1.մարդ - մարդու, ամուսին - ամուսնու,

տղամարդ - տղամարդու,

անկողին - անկողնու

отл. п. на -ուց

 

2. сущ-ые на –ի՝ այգի - այգու

и сущ. ձի-ձիու

 

3. неопр.форма глагола ուտելու, խմելու

 

-վա

сущ-ые, обозначающие время:

օր - օրվա, ժամ, գիշեր, տարի и т.д., тж. ամառ, ձմեռ  

другие формы от осн. им.п. или р.-д.п.; искл-ия: դար, րոպե, վայրկան и т.д

-ա              

աղջիկ – աղջկա           

другие формы от осн.  р.-д.п.

сущ-ые սեր –սիրո, սուգ, հուր, Աստված

др.формы обычно от осн. им.п.

-վան

сущ-ые  մահ - մահվան, անուն – անվան

другие формы от осн. им.п. или р.-д.п.

-եր 

сущ-ое դուստր - դստեր

 

-յան

нек. сущ-ые на -ուստ, -ունդ՝  գալուստ - գալստյան, ծնունդ - ծննդյան             

другие формы от осн.им.п.,

тв. п. возм. на -բ

-նց

сущ-ые мн.ч. մարդիկ - մարդկանց, կանայք - կանանց, տիկնայք - տիկնանց

другие формы от осн. р.-д.п.

-ենց

-ոնց

-անց

сущ-ые мн.ч.на -ենք, -ոնք, -անք՝ Տիգրանենք - Տիգրանենց, պապոնք - պապոնց, Վարդանանք - Վարդանանց

другие формы от осн. р.-д.п.

-ոց

сущ-ые мн.ч.на –իք՝ գյուղացիք - գյուղացոց

другие падежи от правильной формы на –ներ