Неличные формы глагола (23)

В армянском языке глагол имеет следующие неличные формы:

* причастие настоящего времени (ներկա դերբայ),

* совершенное причастие (վաղակատար դերբայ),

* причастие предстоящего действия (ապակատար դերբայ),

* причастие отрицания (ժխտման դերբայ),

* неопределенная форма, инфинитив (անորոշ դերբայ),

* результативное причастие (հարակատար դերբայ),

* субъектное причастие (ենթակայական դերբայ),

* причастие сопутствующего действия (հարակցական դերբայ)

 

Из восьми неличных форм глагола четыре не употребляются самостоятельно, а служат для образования аналитических времен.

Это причастие настоящего времени, совершенное причастие,

причастие предстоящего действия и причастие отрицания.

Другие неличные формы не образуют временных форм.

Неопределенная форма, результативное причастие, субъектное причастие и причастие сопутствующего действия являются самостоятельными формами.

 

Неопределенная  форма  глагола  имеет  окончание -ել или -ալ, склоняется (по типу -ու) и не образует личных форм глагола.

Родительный падеж неопределенной формы глагола может быть определением: խմելու ջուր "питьевая вода", գրելու թուղթ "писчая бумага" и т.д. В сочетании с различными предлогами и послелогами употребляется в функции дополнения: կարդալու մասին "о чтении", или различных обстоятельств: կարդալու համար "для чтения", կարդալու նպատակով "с целью чтения", կարդալու պատճառով "из-за чтения", կարդալու ժամանակ "во время чтения", առանց կարդալու "не читая" и т.д.

 

Дательным падежом без артикля оформляется обстоятельство цели: Վերջապես երեխաները գնում են բակ խաղալու, իսկ մենք նստում ենք սուրճ խմելու: "Наконец дети идут во двор играть, а мы садимся пить кофе." Ժամը իննին երեխաները գնում են քնելու: "В девять часов дети идут спать." Неопределенная форма глагола, принимая артикль, т.е. перейдя в разряд существительных, в дательном падеже выполняет функцию дополнения: Նրա խոսելուն մի՛ նայեք: "Не смотрите (не обращайте внимания) на то, что (как) он говорит."

 

Отложительным падежом оформляется обстоятельство причины: Շատ աշխատելուց ես չեմ հոգնում, գործ չունենալուց եմ հոգնում: "Я не устаю от того, что много работаю, я от безделья устаю." Или другие обстоятельства: Ծխելուց օգուտ չկա: "В курении нет пользы." В сочетании с послелогами  հետո и առաջ неопределенная форма глагола в отложительном падеже выполняет функцию обстоятельства времени. Например: քնելուց առաջ "перед сном", ուտելուց կես ժամ հետո "через полчаса после еды".

 

Творительным падежом оформляется обстоятельство сопутствующего действия, которое обычно переводится на русский язык деепричастием: Կարծելով, որ բաղնիսում մարդ չկա, տերը հանգիստ գնում է բաղնիս: "Думая, что в бане никого нет, хозяин спокойно идет в баню."

 

Местным падежом можно оформить обстоятельство типа "в курении, в чтении", хотя предпочтительнее сочетание род. п. + մեջ: ծխելու մեջ, կարդալու մեջ.

 

Причастие сопутствующего действия образуется прибавлением окончания -իս к неопределенному причастию, т.е. имеет вид -ելիս, -ալիս. Оно употребляется для обозначения действия, совершаемого параллельно с основным: Ժպտալիս նա նմանվում է իր հորը: Վազելիս նա ընկավ ու ոտքը ցավեցրեց:

Причастие сопутствующего действия образует настоящее и прошедшее несовершенное времена трех глаголов – գալ, տալ, լալ (գալիս, տալիս, լալիս) – из-за невозможности образовать причастие настоящего времени этих глаголов. Причастие сопутствующего действия не изменяется. (8, 23)

 

Результативное причастие образуется от основы настоящего или прошедшего времени с прибавлением окончания -ած. Ср. գրած, գրված, կարդացած, մնացած, տեսած, գտած, կերած, եկած и т.д.

Результативным причастием обозначают действие, совершенное в прошлом и оставившее результат в настоящем. Употребляется в качестве самостоятельного члена предложения, а именно определения (նստած մարդ) или в сочетании с вспомогательным глаголом: նա նստած է. При помощи результативного причастия, при желании, можно образовать так называемое результативное время: ներկա հարակատար, անցյալի հարակատար.

Результативное причастие служит для выражения устойчивого состояния.

 

Во-первых,

результативное причастие глаголов в страдательной форме выражает то состояние, в которое "попал" объект – "бывший субъект"; в этих случаях, как правило, не указывается субъект, т.е. кем или чем было вызвано указанное состояние. Но в случае необходимости можно ввести соответствующее дополнение послелогом կողմից, например, նա սիրված է իր ընկերների կողմից = նրա ընկերները նրան սիրում են.

 

Во-вторых,

в результативном причастии многих глаголов ощущается "результат" действия, совершенного субъектом, например, հոգնած մարդ. Или:

 

В-третьих,

действия, совершенного над объектом, например, նրա բռնած ձուկը, նոր ներկած նստարան.

 

Подытожим и проиллюстрируем сказанное дополнительными примерами. Итак, в результативном причастии выражены:

 

1

2

3A

Устойчивое состояние, выраженное страдательным глаголом

սիրահարված մարդ

Устойчивое состояние, как результат совершенного действия

զարմացած

մարդ

Результат совершенного над объектом действия, выраженного переходным глаголом (с указанием субъекта действия)

Результат совершенного  над объектом действия, выраженного переходным глаголом (без указания субъекта действия)

Может употребляться и как определение, и с вспомогательным глаголом (т. наз. результативное время)

Может употребляться только как определение.

 

Первое.

 

Ես ստիպված եմ (էի) մի բան անել = Ինձ ստիպում են (ստիպում էին, ստիպեցին) (հանգամանքները, մարդիկ) մի բան անել

Դու հուզված ես (էիր) = մի բան, մեկը քեզ հուզում է (հուզում էր, հուզեց). հուզված մարդ

Իմ ընկերը սիրված ու հարգված է (էր) = իմ ընկերոջը սիրում ու հարգում են (էին)

Նա զբաղված մարդ է:

 

Второе.

 

նստած

մարդ

Ես նստել եմ (նստեցի) = ես նստած եմ

ես նստել էի = ես նստած էի

հոգնած

մարդ

Դու հոգնել ես (հոգնեցիր) = դու հոգնած ես

դու հոգնել էիր = դու հոգնած էիր

կարդացած

մարդ

Նա շատ է կարդացել = նա կարդացած է

նա շատ էր կարդացել = նա կարդացած էր

զարմացած

մարդ

Դու զարմանում ես = դու զարմացած ես

խմած

մարդ

Մենք խմել ենք (խմեցինք) (գինի) = մենք խմած ենք

մենք խմել էինք = մենք խմած էինք

զայրացած

մարդ

Դուք զայրացել եք (զայրացաք) = դուք զայրացած եք

դուք զայրացել էիք = դուք զայրացած էիք

հարբած

մարդ

Նրանք հարբել են (հարբեցին) = նրանք հարբած են

նրանք հարբել էին = նրանք հարբած էին

 

Третье A.

 

Ես գիրք եմ կարդում իմ կարդացած գիրքը, կարդացածս գիրքը

Դու ծաղիկ բերեցիր քո բերած ծաղիկը, բերածդ ծաղիկը

նա ջուր խմեց նրա խմած ջուրը

Արմինեն նամակ է գրել Արմինեի գրած նամակը

Մենք սովորեցինք այս դասը մեր սովորած դասը

Դու ճամպրուկ բերեցիր քո բերած ճամպրուկը

Նա միտք հայտնեց նրա հայտնած միտքը

Դուք վազեցիք վեց կիլոմետր ձեր վազած վեց կիլոմետրը

Նրանք եկան այս ճանապարհով նրանց եկած ճանապարհը

 

Относясь к дополнению, результативное причастие употребляется только в функции определения. При этом "субъект" передается родительным падежом (или притяжательным прилагательным, или притяжательным артиклем).

Заметим, что одна и та же форма результативного причастия может относиться как к субъекту, так и к объекту действия, т.е. может выразить состояние как того, кто выполнил действие, вызвавшее это состояние, так и того, с кем или с чем произошло это действие. Ср. в приведенных примерах  խմած մարդ и նրա խմած ջուրը, կարդացած մարդ и իմ կարդացած գիրքը (выпивший человек и выпитая вода, начитанный человек и прочитанная книга). Обычно семантика глаголов настолько прозрачна, что она сама подсказывает, относится ли результативное причастие к субъекту, совершившему действие (բարկացած, հոգնած, նստած, կանգնած, քնած, մեռած, պառկած, հարբած, զարմացած) или к объекту. Результативное причастие большинства переходных глаголов, по жизненному опыту говорящих, может относиться только к объекту; в таких случаях подразумевается неопределенно-личное подлежащее (кто-то). Тогда ничто не препятствует употреблению одинаковых по форме результативных причастий в разных случаях – "сделавший" и "сделанный".  

Третье Б.

 

Ներկած նստարան. նստարանը ներկած է (էր) նստարանը ներկել են (էին), ինչ-որ մեկը ներկել է (էր) նստարանը

Կծած խնձոր. խնձորը կծած է (էր) ինչ-որ մեկը կծել է (էր) խնձորը

Կտրած գաթա ինչ-որ մեկը կտրել է (էր) գաթան

Բաց թողած տառեր. տառերը բաց են (էին) թողած տառերը բաց են (էին) թողել

Կոտրած բաժակ. բաժակը կոտրած է (էր) բաժակը կոտրել են (էին), ինչ-որ մեկը կոտրել է բաժակը

Մերած մածուն. մածունը մերած է (էր) մածունը մերել են (էին), ինչ-որ մեկը մերել է (էր) մածունը

 

Разницу между 3A и мы видим в том, что семантика глаголов в 3A требует указать субъект действия, т.к. иначе (без указания субъекта действия) может возникнуть:

 

* двусмысленность, как в случаях с կարդացած и խմած,

* ошибочность выбора результативного причастия (“принесенный цветок, написанное письмо” – բերված ծաղիկ, գրված նամակ (1), а не բերած, գրած,  т.к. необходимо указать кем принесенный, кем написанное),

* возможность образования, но семантическая невозможность употребления результативного причастия, типа սովորած, վազած, եկած.

К примерам можно указать субъект действия, и это будет лишь дополнительная, уточняющая информация: պապիս ներկած նստարանը, տատիկի մերած մածունը и т.д.

 

Легко видеть, что результативное причастие подобных глаголов никак не может относиться к субъектам этих действий. Поэтому даже при легкости образования результативного причастия от любого глагола предпочитают не выделять результативное время в системе изъявительного наклонения.

 

Если мы все-таки хотим результативным причастием выразить (давнопрошедшее, имевшее место) действие, а не состояние, то вместо вспомогательного глагола եմ употребляем глаголы ունեմ или կամ. Например: Լսած չունեմ: Տեսած չկամ: (Не слыхивал. Не видывал.) Լավաշ թխած կա՞ս: Մաճառ խմած կա՞ս: (Ты когда-либо пек лаваш? Ты когда-либо пил молодое вино?)

Субъектное причастие образуется прибавлением суффикса -ող

 

к основе настоящего времени глаголов спряжения -ել:

к основе прошедшего времени глаголов спряжения -ալ:

ասել - ասող

խոսել - խոսող

ուտել - ուտող

խմել - խմող

գրել - գրող

տեսնել - տեսնող

թողնել - թողնող

փախչել - փախչող

կարդալ - կարդաց - կարդացող

հանգստանալ - հանգստաց -հանգստացող խաղալ - խաղաց - խաղացող

մոտենալ - մոտեց - մոտեցող

գալ -եկ - եկող

տալ - տվ -տվող

դառնալ - դարձ - դարձող

(վեր) կենալ - (վեր) կաց - (վեր) կացող

 

Оно имеет значение действительного причастия настоящего времени: говорящий, пьющий, читающий, отдыхающий и т. д.

       Как и в русском языке, это причастие выражает также понятие способности к действию или к тому, чтобы стать объектом этого действия. Ср. Ապակին կոտրվող է: "Стекло бьющееся."

Результативное и субъектное причастия, как и прилагательные, в армянском языке не согласуются в числе и падеже с существительным: աշխատող, հոգնած մարդ. աշխատող, հոգնած մարդու հետ. աշխատող, հոգնած մարդիկ. աշխատող, հոգնած մարդկանց մասին. Но, как прилагательные, они легко субстантивируются, т.е. получают определенный артикль и, употребляясь как существительные, склоняются по типу -ի. Ջրի բերածը ջուրն էլ կտանի: Ուզողին մի ամոթ, չտվողին՝ երկու: