Сочинительные союзы:

և, ու – и: Ես և նա, Շունն ու կատուն (1,7)

իսկ – а: Ես այսօր եմ մեկնում իսկ դու՝ վաղը: (1)

կամ – или: Առավոտյան ես խմում եմ թեյ կամ սուրճ: (5)

թե՞ – или (при вопросе): Թե՞յ ես ուզում, թե՞ սուրճ: (5)

բայց, սակայն – но, однако: Ես բացատրեցի, բայց նա չհասկացավ:

մինչդեռ – (а) между тем: Արամը քիչ է պարապում, մինչդեռ խելացի է: (13)

էլ, ևս, նաև – также: Ես  նաև  թեյ  եմ  ուզում:  Դուք  է՞լ  եք ուզում: (9)

թե՛... թե՛ – и... и: Նա թե՛ աշխատում է, թե՛ սովորում:

ոչ... ոչ – ни... ни:   Ես ոչ տեսել եմ, ոչ լսել:

ոչ թե... այլ – не..., а:   Նա ոչ թե դաս է սովորում, այլ գիրք է կարդում: (15)

ոչ միայն... այլև – не только ..., но и: Նա ոչ միայն սովորում է, այլև աշխատում է: (7)