Чередование гласных при словоизменении и словообразовании (5, 11)

При словообразовании и/или словоизменении словесное ударение в армянском языке сдвигается на конечный слог и гласный в прежнем ударном слоге, лишившись ударения, подвергается различным позиционным чередованиям.

Односложные слова более подвержены чередованиям, чем многосложные.

В грабаре эти чередования были регулярными, в современном армянском языке сохранились в виде определенных тенденций.

Чаще всего наблюдается чередование при словообразовании. В современном армянском языке сохранились сложные слова (компоненты которых подверглись чередованию при словосложении), как готовые лексические единицы.

Менее часто, но тем не менее встречается чередование гласных при склонении существительных, т.к. в сознании говорящих достаточно живучи модели образования косвенных падежей, присущие древнему состоянию языка (см. типы склонения).

Реже всего наблюдается чередование при образовании множественного числа существительных, т.к. в сознании говорящих форма единственного числа присутствует автономно и от нее по известной модели образуется форма множественного числа.

Можно назвать следующие закономерности:  

ե>ի

սեր > սիրել 

տեր > տիրոջ, տիրուհի, տիրել

տնտեսագետ > տնտեսագիտություն

ույ>ու

գույն > գունավոր

ծույլ > ծուլանալ (лениться)

ու>скрытый слог ը

 

или ու>"0"

ջուր > ջրի, ջրեր (ջը-րի)

տուն > տներ (տը-ներ)

տխուր > տխրել (տըխ-րել)*

ի> скрытый слог ը

 

 

 

или ի>"0"  

գիրք > գրքեր (գըր-քեր)

անհանգիստ > անհանգստանալ (անհանգըս-տանալ)

երաժիշտ > երաժշտություն (երաժըշ-տություն)

թոնիր > թոնրի (թոն-րի), но թոնիրներ

նկարիչ > նկարչություն (նկար-չություն)

* Скрытый слог между տ и խ, а не вместо ու, т.е. не между ր и խ.