Количественные числительные (5)

  • Количественные числительные по составу могут быть простыми, сложными и составными.
  • К простым относятся числительные от 0 до 10, десятки, 100, 1000, 1 000 000, 1000 000 000.
  • Числительные от 11 до 99 (кроме названий десяток) являются сложными, они строятся по модели десяток + единица.

 

Числительные свыше ста относятся к составным. Так

 

0 – զրո

11 – տասնմեկ

100 – հարյուր

1 – մեկ

12 – տասներկու...

101 – հարյուր մեկ...

2 – երկու

19 – տասնինը

200 – երկու հարյուր ...

3 – երեք

20 – քսան

201 – երկու հարյուր մեկ

4 – չորս

30 – երեսուն

1000 – հազար

5 – հինգ

40 – քառասուն

1001 – հազար մեկ

6 – վեց

50 – հիսուն

2000 – երկու հազար

7 – յոթ

60 – վաթսուն

1 000 000 – միլիոն

8 – ութ

70 – յոթանասուն

1 000 000 000 – միլիարդ

9 – ինը

80 – ութսուն

 

10 – տասը

90 – իննսուն

 

В армянском языке существительное с числительным чаще всего ставится в единственном числе при выражении общего количества, меры и т.д. Поэтому единицы измерения длины, массы, времени, денег и т.п. в сочетании с числительным употребляются в единственном числе: երեք մետր, չորս կիլոմետր, տասնհինգ կիլոգրամ, հարյուր երեսունհինգ գրամ, ութ տարի, տասներկու ամիս, քսան րոպե, հազար հինգ հարյուր դրամ, վեց էջ,    и т.д. При склонении существительного числительное с ним не согласуется: երկու ժամ, երկու ժամից հետո, երկու ժամով, երկու ժամում. 

Числительное может субстантивироваться (получать определенный артикль) и склоняться по типу -ի, употребляясь самостоятельно. Երկուսը չորսի կեսն է: Հինգից հանած երեք հավասար է երկուսի :

При субстантивации и склонении числительное երկու и сложные числительные со вторым երկու получают -ս: երկուսով, տասներկուսը, քսաներկուսից, ит.д.

При записывании количественных числительных цифрами падежные окончания приписываются при помощи дефиса: 5-ից, 15-ով. Числительное միլիոն кратко записывается մլն., а միլիարդ – մլրդ.