Структура армянского глагола (13)

Для того чтобы образовать все глагольные формы в армянском языке, т.е. все причастия и времена, необходимо знать две основы армянского глагола: основу настоящего времени и основу прошедшего времени.

Основа настоящего времени образуется отбрасыванием  окончания  неопределенной  формы глагола -ել, -ալ. С ее помощью строятся:

причастие настоящего времени (для образования настоящего времени и прошедшего несовершенного);

формы желательного и сослагательного наклонений всех типов глаголов;

причастие отрицания, следовательно, все литературные варианты отрицательной формы повелительного наклонения;

а также совершенное причастие и положительные формы повелительного наклонения некоторых глаголов.

 

С помощью основы прошедшего времени образуются:

 прошедшее простое время всех глаголов;

а также положительные формы повелительного наклонения и совершенное причастие большинства глаголов (для построения совершенного и давнопрошедшего времен изъявительного наклонения).

 Для определения основы прошедшего времени следует ознакомиться со структурой армянского глагола, в частности, необходимо уметь различать глаголы по составу и следовать правилам образования прошедшего простого времени каждого типа глаголов. 

 

Среди несоставных (неаналитических) глаголов различаются простые глаголы (պարզ բայեր) и глаголы с суффиксами, которые ставятся между корнем и окончанием глагола (ածանցավոր բայեր). Среди глаголов с суффиксами различаются три группы глаголов:

простые глаголы спряжения -ել и -ալ (պարզ բայեր)
глаголы с суффиксами (ածանցավոր բայեր).

с суффиксами страдательно-возвратно-взаимного значения (9)

(կրավորական բայեր)

с суффиксом -վ-

с суффиксами -ացվ-, -եցվ-, -ցվ-образованные от -ացն-, -եցն-, -ցն-

с незначимыми суффиксами (սոսկածանցավոր բայեր)(14)

1. с суффиксами -ն-, -չ-

2. с суффиксами -ան-, -են-

с суффиксами каузативного значения (պատճառական ածանցներով բայեր) (12)

с суффиксами -ացն-, -եցն-, -ցն-

NB: Каузативные и страдательно-возвратные суффиксы – грамматические, они показывают направление действия. А суффикс -ան- в современном армянском языке – весьма продуктивный словообразовательный суффикс, при помощи которого можно построить глаголы от других частей речи с примерным значением "превратиться, преобразоваться, стать чем-либо, каким-либо". Так,

  • ուժեղ – ուժեղանալ "стать сильным"
  • թույլ – թուլանալ "слабеть"
  • ուրախ – ուրախանալ "радоваться"
  • մեծ – մեծանալ "расти"
  • բարձր – բարձրանալ "подняться"
  • հպարտ – հպարտանալ "гордиться"
  • հիվանդ – հիվանդանալ "заболеть"
  • վերջ – վերջանալ "кончаться"
  • ընկեր – ընկերանալ, բարեկամ – բարեկամանալ "подружиться" ծանոթ – ծանոթանալ "познакомиться"
  • մի – միանալ "соединиться, объединиться"

В армянском языке существуют три регулярных типа образования основы прошедшего времени с подтипами (по структуре глагола) и ряд исключений.

Основа прошедшего времени образуется заменой окончания неопределенной формы -լ суффиксом -ց (-լ-ց):

1 1 у простых глаголов спряжения -ել: գրել   գրեց-, բերել   բերեց-, մեկնել   մեկնեց-.

1 2 у простых глаголов спряжения -ալ: կարդալ   կարդաց-, խաղալ   խաղաց-, մնալ մնաց-.

1 3 у глаголов с суффиксом страдательно-возвратно-взаимного значения -վ- (варианты -ացվ-, -եցվ-, -ցվ): բացվել բացվեց-, լվացվել լվացվեց-.

 

2 1Глаголы с незначимыми суффиксами -ն-, -չ- утрачивают эти суффиксы: մտնել մտ-, գտնել գտ-, հագնել հագ-, տեսնել տես-, առնել առ-, թռնել или թռչել "летать" թռ-, փախնել или փախչել "убегать" փախ-, հասնել հաս- .

2 2 В глаголах с незначимыми суффиксами -են-, -ան- при образовании основы прошедшего времени происходит чередование -են- -եց-  и -ան- -աց-: մոտենալ մոտեց-, հեռանալ հեռաց-, վախենալ վախեց-, հասկանալ հասկաց-, մոռանալ մոռաց-.

3 В глаголах с суффиксами каузативного значения -ացն-, -եցն, -ցն- при образовании основы прошедшего времени происходит  чередование  -ացն-  -ացր-,  -եցն- -եցր-, -ցն- -ցր-: թաքցնել թաքցր-, տխրեցնել տխրեցր-, բարձրացնել բարձրացր-, մեծացնել մեծացր-, и по аналогии հարցնել հարցր-, (վերա)դարձնել (վերա)դարձր- (ձ=ց).

4 Несколько глаголов составляют исключение из всех приведенных выше правил.

Итак:

Состав

Пример

основа
наст. вр.

основа
прош. вр.

1 1

простые глаголы на -ել

գրել

բերել

մեկնել

գր-

բեր-

մեկն-

գրեց(-)

բերեց(-)

մեկնեց(-)

1 2

простые глаголы на -ալ

կարդալ

մնալ

խաղալ

կարդ-   

մն-

խաղ-

կարդաց(-)

մնաց(-)

խաղաց(-)

1 3 глаголы с суффиксами  -վ-

(-ացվ-, -եցվ-, ցվ-)

վառվել

բացվել

լվացվել

վառվ-

բացվ-

լվացվ-        

վառվեց(-)

բացվեց(-)

լվացվեց(-)

 

Состав  

Пример

основа
наст. вр.

основа
прош. вр.

2 1

с незначимыми суффиксами

-ն-, -չ-

մտնել

գտնել

հագնել

հասնել

տեսնել

առնել

թռնել / թռչել

փախնել/փախչել

մտն-    

գտն-

հագն-

հասն-

տեսն-

առն-

թռն-/թռչ-

փախն-/փախչ-     

մտ-

գտ-

հագ-

հաս-

տես-

առ-

թռ-

փախ-

2 2

с незначимыми суффиксами

-են-, -ան-

մոտենալ

վախենալ

հեռանալ

հասկանալ

մոռանալ

մոտեն- 

վախեն-

հեռան- 

հասկան-

մոռան-

մոտեց-

վախեց-

հեռաց-

հասկաց-

մոռաց-

 

Состав  

Пример

основа
наст. вр.

основа
прош. вр.

3

с каузативными суффиксами

-ացն-, -եցն-, -ցն-

 

 

а также:

բարձրացնել

մեծացնել

լայնացնել

տխրեցնել

իջեցնել

թաքցնել

վերցել

հարցնել

(վերա)դարձնել

բարձրացն-

մեծացն-

լայնացն-

տխրեցն-

իջեցն-  

թաքցն-

վերցն-  

հարցն- 

(վերա)դարձն-

բարձրացր-

մեծացր-

լայնացր-

տխրեցր-

իջեցր-

թաքցր-

վերցր-

հարցր-

(վերա)դարձր-

 

4 Неправильные глаголы

основа
наст. вр.

основа
прош. вр.

անել

делать

ան-

արեց(-)

ասել

сказать

աս-

ասաց(-)

գալ

прийти

գալիս

եկ-

դառնալ

стать

դառն-

դարձ-

դնել

класть

դն-

դրեց(-)

թողնել

пускать

թողն-

թողեց(-)

լինել

быть

լին-

եղ-

լվանալ

мыть

լվան-

լվաց-

տանել

принести

տան-

տար-

տալ

давать

տալիս

տվեց(-)

(վեր) կենալ

встать

կեն-

կաց-

ուտել

кушать

ուտ-

կեր-