ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Հայաստանի տարածքի վաթսուն տոկոսը ընկած է ծովի մակերևույթիչինգ հարյուր երկու հազար մետր բարձրության վրա: Մշակելի հողեր կան նույնիսկ երկու հազար երկու հարյուր մետր բարձրության վրա:

 

60% территории Армении расположено на высоте от 500 до 2000 метров над уровнем моря. Возделываемые земли есть даже на высоте 2200 м. Около

Սևանի մանկական առողջարանի քսան տարում աճեցվել է երեսուներեք հազար ծառ:

 

Севанского санатория за 20 лет выращено 33000 деревьев.

Выделенные слова в приведенном тексте — количественные числительные.

Количественные числительные в армянском языке, как и в русском, делятся на простые, сложные и составные.

 1. Простыми являются числительные:
 2. от 1 до 10

   

  десятки и 100, 1000, 1000000

  1- մեկ; 2- երկու; 3- երեք; 4- չորս; 5- հինգ; 6- վեց; 7- յոթ;8- ութ; 9-ինն, ինը; 10- տաս

   

  20- քսան; 30- երեսուն; 40- քառասուն; 50- հիսուն; 60- վաթսուն; 70- յոթանասուն; 80- ութսուն; 90- իննսուն; 100- հարյուր; 1000- հազար; 1.000.000- միլիոն


 3. Сложными являются числительные от 11 до 99 за исклю-чением названий десятков. Они образуются по модели: десяток + единица:
 4.  

  տաս (ն + մեկ) = տասնմեկ
  տաս (ն+ երկու)= տասներկու
  քսան + մեկ քսանմեկ...
  հիսուն + մեկ+ հիսունմեկ...
  ութսուն + մեկ= ութսունմեկ...
  իննսուն + ինը = իննսունինը

  одиннадцать
  двенадцать
  двадцать один...
  пятьдесят один…
  восемьдесят один...
  девяносто девять

  Обратите внимание, что, начиная с 21, армянские сложные числительные соответствуют русским составным.

  Вспомните, что в слове при скоплении трех и более согласных между этими согласными произносится звук [а], поэтому տասնմեկ произносится [таснэмэк], տանչորս[тасн@чорс] и т. д,

 5. Составными являются числительные свыше ста. Они образуются сочетанием сотен, десятков, единиц; тысяч, сотен, десятков, единиц и т. д.
 6. 101 - հարյուր մեկ, 112 - հարյուր տասներկու, 150 - հարյուր հիսուն, 209 - երկուհարյուր ինը, 1999 հազար ինը հարյուր իննսունինը...

Как правило, количественные числительные ставятся перед существительными и не согласуются с ними в падеже и числе, например :

Հինգ օր ես գտնվում էի Մոսկվաում:

Հինգ օրից ես վերադարձա Երևան:

Այդ աշխատանքը ես կատարեցի հինգ օրում:

Я пять дней находился в Москве.

Через пять дней я возвратился в Ереван.
Эту работу а выполнил за пять дней.

В отличие от русского, в армянском языке существительное при количественном числительном обычно ставится в ед. ч., ср.:

վեց մատիտ
տաս ուսանող
տասներկու оր
հարյուր տարի
հարյուր քսան էջ

шесть карандашей
десять студентов
двенадцать дней
сто лет
сто двадцать страниц

 

В древнеармянском языке числительное տաս имело форму տասն. В современном армянском языке конечный ն сохранялся только в сложных числительных.

Прочитайте следующие сочетания и предложения:

օրը (շաբաթը, տաին...) չորս ( երկու, երեք...) անգամ

четыре (два, три) раза в день (в неделю, в год)

Նա ուտում է (այցելում է, զանգահարում է նրան) օրը չորս անգամ:

Он ест (навещает его, звонит ему) в день четыре раза.

Նա տարին մեկ անգամ գնում է առողջարան: շաբաթը ամիսը, տարին) հինգ (վեց, յոթ) օր:  

В год (один) раз он едет саиаторий два (три, четыре) дня в неделю (в месяц, в год)

Նա պարապում է շաբաթը երկու օր:  

Он занимается два раза (дня) в неделю.

Ամիսը մեկ շաբաթ նա աշխատում է գրադարանում:

Раз в месяц одну неделю он работает в библиотеке.

Количественные числительные могут употребляться с определенным артиклем. В этом случае они выступают в роли существительного и склоняются: մեկը 'один', մեկի 'одного', մեկին 'одному', մեկից 'от одного' , մեկով 'одним', մեկում в одном'; երկուսը 'двое', երկուսի 'двоих'...

Обратите внимание на числительное երկուսը. Вы, наверно, заметили, что перед определенным артиклем ը появилась буква в ս [с]. Запомните, что при склонении числительного երկու ս храняется во всех падежах: երկուսի, երկուսից, երկուսով.

Вот примеры употребления количественного числительного с определенным артимем.

Նրանցից երկուսը ինձ ծանոթ են:

Двое из них мне знакомы.

Տասը քանակական թվական է:

Десять — количественное числительное.

Երկուսը գումարած երեք հավասար է հինգի:

К двум прибавить три будет пять.

Երեքով ( = մենք երեք հոգով) գնացինք թատրոն:

Мы втроем пошли в театр.

Количественные числительные с определенным артиклем могут соответствовать русским собирательным числительным: երկուսը означает: 1) два как название числительного (Երկուսը մեծ է մեկից 'Два больше единицы') и 2) двое (Երկուսը եկան 'Двое пришли', Նրանք երկուսն էին: 'Их было двое').

Если количественные числительные записываются цифрами, то падежные окончания приписываются посредством дефиса (черточки), например: 7- ից 'от 7-и', 16-ով '16-ю' и т. д.

Прочитайте и перепишите следующие количественные числительные:

1 – մեկ, 9- ինը, 12 - տասներկու, 23 քսաներեք, 45 – քառսունհինգ, 82 – ութսուներկու, 96 – իննսունվեց, 121 - հարյուր քսանմեկ, 202 – երկուհարյուր, 262 - երկու հարյուր վաթսուն երկու, 1905 - հազար ինը հարյուր հինգ, 1917 - հազար ինը հարյուր տասնյոթ, 1987 - հազար ինը հարյուր ութսուն յոթ :

Прочитайте следующие предложения н сравните их с русскими.

Հինգին գումարած վեց հավասար է տասնմեկի:

Пять плюс шесть равняется одиннадцати.

Երեքը մեծ է երկուսից:

Три больше двух.

Նրանցից չորսը չեին եկել:

Четверо из них не пришли.

Ես ունեմ հինգ գիրք:

У меня пять книг.

Հազար ինը հարյուր ութսուն հինգ թվականի (թվի) մայիսի իննին մենք տոնեցինք Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի քառասուն տարին:

9 мая 1985 года мы отпраздновали 40-летие победы в Великой Отечественной войне.

Обратите внимание на выражение հազար ինը հարյուր ութսուն հինգ թվականի (թվի). Для указания даты в таких сочетаниях употребляется слово թիվ или թվական 'число, дата" (сокращенно թ. ). Соответствует русскому 'год', ср.:

հազար ինը հարյուր հինգ թիվ

Ես 1981 (հազար ինը հարյուր ութսուն մեկ) թվականին մինչև 1983 թիվը ապրում էի Մոսկվաում:

1905-ый 1881

Я с 1981 года по 1983 год жил в Москве.

 

2. ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Ես ապրում եմ բարձրահարկ շենքի ութերորդ հարկում:

Մրցության մեջ նա գրավեց երրորդ տեղը:

Я живу на восьмом этаже высотного здания.

В соревновании он занял третье место.

Հայ մեծ լուսաորիչ Խաչատուր Աբովյանը ապրել և ստեղծագործել է տասնիններորդ դարի առաջին կեսին:

Великий армянский просветитель Хачатур Абовян жил и творил в первой половине девятнадцатого века.

В приведенных предложениях выделенные слова — порядковые числительные.

Они образуются от количественных числительных при помощи суффиксов -րորդ и -երորդ, за исключением числительного մեկ, которому соответствует порядковое числительное առաջին 'первый'.

Порядковые числительные от երկու, երեք и չորս образуются при помощи суффикса -երորդ:

երկու - երկրորդ
երեք - երրորդ
չորս- չորրորդ

второй
третий
четвертый

Обратите внимание и запомните, что числительные երրորդ и չորրորդ пишутся с двумя ր.

Порядковые числительные от 5 и далее без исключения образуются посредством прибавления к соответствующим количественным числительным суффикса -երորդ:

հինգ - հինգերորդ
տասնմեկ-տասնմեկերոր
հարյուր- հարյուրերորդ
հազար- հազարերորդ

пятый
одиннадцатый
сотый
тысячный

В составных числительных суффикс – երորդ присоединяется только к последнему компоненту, например:

հազար երկու հարյուր տասնվեցերորդ

тысяча двести шестнадцатый

Порядковые числительные, как и количественные, ставятся перед существительными и не согласуются с ними в числе и падеже, например:

Իմ տղան սոորում է առաջին դասարանում:

Мой сын учится в первом классе.

Նա առաջին դասարանից գերազանցիկ է:

Он с первого класса отличник.

Դպրոցի առաջին դասարաններում սոորում են երկու հարյուր աշակերտներ:

В первых классах школы учатся двести учеников.

Порядковые числительны тоже могут принимать определенный артикль ը и употребляться в роли существительного. В этом случае они склоняются и имеют форму множественного числа, например:

առաջինը- առաջինները

первый — первые

Նա առաջիններից մեկն է:

Он один из первых.

Պատվիրակության մեջ պիտի մտնեն երեք հոգի: Երրորդի հարցը դեռ չի որոշված:

В состав делегации должны войти три человека. Вопроса третьего еще не решен.

Если порядковые числительные записываются арабскими цифрами, то к последним через дефис приписывается ին для առաջին, րդ — для остальных, например:

առաջին - 1-ին
երկրորդ - 2 -րդ
երրորդ - 3-րդ
տասինգերորդ – 15 -րդ
քսաներորդ – 20-րդ
հազարերորդ – 1000-րդ

Прочитайте следующие предложения и сравните с русскими:

Ես նստած էի առաջին շարքում:

Я сидел в первом ряду.

Երկրորդ օրը երեկոյան գնացինք համերգ:

На второй день вечером мы пошли на концерт.

Հայկական այբուբենը ստեղծել է Մեսրոպ Մաշտոցը 5-րդ դարում:

Армянский алфавит создал Месроп Маштоц в V веке.

Միքաել Նալբանդյանը 19-րդ դարի հայ խոշոր գործիչներից է:

Микаэл Налбандян — один из крупных армянских деятелей XIX века.

3. ДРОБНЫЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Дробные числительные в армянском языке образуются объединением количественных и порядковых числительных, при этом на первом месте стоит количественное числительное, на втором— порядковое, например:

երկու երրորդ
մեկ հինգերորդ
վեց յոտերորդ
մեկ երկրորդ = կես
մեկ չորրորդ = (մեկ) քառորդ

две трети
одна пятая
шесть седьмых
одна вторая == половина
одна четвертая = (одна) четверть

При склонении дробных числительных падежные окончания принимает только второй компонент, т. е. порядковое числительное: մեկ երրորդից 'из одной трети', երեք հինգերորդով 'тремя пятыми' и т. д.

При цифровой записи дробных числительных падежные окончания приписываются к ним посредством дефиса, например;

2/3-ից, 5/6 –ով.

В армянском языке из количественных числительных путем присоединения к ним суффикса - ական образуются распределительные числительные:

մեկական
երկուական
երեքական
չորսական
տասական
հարյուրական
հազարական
քսաներկուական

по одному
по два
по три
по четыре
по десять
по сто
по тысяче
по двадцать два

При цифровой записи распределительных числительных суффикс - ական приписывается посредством дефиса, например: 5-ական “по пяти”, 11-ական “по 11-ти”.

Прочитайте следующие предложения н сравните с русскими:

Աշակերտներին տվեցին երկուական գիրք և երեքական մատիտ:

Ученикам раздали по две книги и по три карандаша.

Մրցության հաղթողներին պարգևատրեցին հարյուրական դրամով:

(букв.) Победителей соревнования премировали по сто рублей.

ՈՒսանղներից երկու երրորդը ստացավ "հինգ" գնահատական:

Две трети студентов получили оценку <пять”.

Մեկից հանած մեկ երրորդ հավասար է երկու երրորդի:

От единицы отнять одну треть останется две трети.

Имя числительное часто употребляется со словами, обозначающими единицы измерений.