УРОК 2 Буквы и звуки Согласные: Զ, Լ, Ս, Վ, Ռ, Ր, Հ, Ղ Гласный: Ը Определенный артикль

Буквы Զ զ, Լ լ, Ս ս, Վ վ передают согласные звуки.

 

Զ զ

[z] соответствует русскому

3 з

Լ լ

[l]

Л л

Ս ս

[s]

С с

Վ վ

[v]

В в

Буквы Ռ ո и Ր ր передают звук [г] в твердом и мягком произношении.

Ռ ռ произносится приблизительно как русское твердое р в словах рот, рыба, раб.

Ր ր по своему произношению является звуком средним между твердым и мягким р русского языка.  

լուռ

(молчаливый)

և

լուր

(весть)

սառ

(холодный)

-

սար

(гора)

տառ

(буква)

-

տար

(унеси)

բառ

(слово)

-

բար

(плод)

առա

(я взял)

-

արա

(делай)

վառ

(яркий)

-

վար

(пахота)

առու

(ручей)

-

արու

(самец)

Буква Հ հ передает звук [հ], который представляет собой простой выдох.

Прочитайте вслух:  

հաբ (таблетка)

հրապարակ (площадь)

հազ (кашель)

համալսարան (университет)

հազար (тысяча)

սահման (граница)

հիմա (сейчас)

նախագահ (председатель)

հին (старый)

մահ (смерть)

հինգ (пять)

սահնակ (сани)

հակառակ (обратный)

համ (вкус)

Буква Ղ ղ передает звонкий согласный, парный глухому согласному Խ խ [х]. Их разница только в том, что при произношении Խ խ голосовые связки не участвуют, а при произношении Ղ ղ они находятся в действии.  

 

Ղուկաս (Гукас Лука)

աղալ (молоть)

ղազախ (казах)

մաղ (сито)

աղ (соль)

կաղ (хромой)

խաղալ (играть)

պաղպաղակ (мороженое)

խաղաղ (мирный)

աքաղաղ (петух)

թաղում (похороны)

պատառաքաղ (вилка)

պաղ (холодный)

ղուրան (коран)

 

Буква Ը ը передает гласный звук [ǝ], который в русском языке произносится в неударных слогах. Произнесите бегло предложение: "Возьми карту со стены в моей комнате". В словах возьми, со, моей, комнате отмеченные буквы произносятся как неясный, неопределенный звук, который и есть Ը ը [ǝ].

В армянском языке звук ը обычно слышится между двумя согласными, но на письме не передается.

В словах գնալ (идти), գլուխ (голова), գրպան (карман), կռիվ (война) после первого согласного произносится звук ը (գընալ, գըլուխ, գըրպան, կըռիվ). В словах սանր (гребешок), մանր (мелкий), արկղ (ящик), աստղ (звезда) перед последним согласным произносится звук ը (սանըր, մանըր, արկըղ, աստըղ). В некоторых словах: խռմփալ (храпеть), թռվռալ (попрыгивать), փսփսալ (шептать) звук ը произносится либо после первого и второго (խըռըմփալ), либо после первого и третьего согласного (թըռվըռալ, փըսփըսալ).

В начале слова перед звукосочетаниями սկ, սթ, սպ, ստ, զգ, զբ обычно произносится звук ը, который на письме не обозначается:

произносится:  

 

սկիզբ (начало)

ըսկիզբ

սպիտակ (белый)

ըապիտակ

ստանալ (получать)

ըստանալ

ստրուկ (раб)

ըստրուկ

զբաղմունք (занятие)

ըզբաղմունք

զգալ (чувствовать)

ըզգալ

զգաստ (смирно)

ըզգաստ

 

В начале слова ը пишется лишь в некоторых словах, например: ըմպանակ (рюмка), ընտանիք (семья), ընթրիք (ужин), ընտիր (избранный), ընկավ (упал), ըստ (по).

В конце слова ը является определенным артиклем.

Определенный артикль

В армянском языке существительное имеет категорию определенности и неопределенности. Категория определенности выражается при помощи определенных артиклей ը и ն, которые придают существительным определенный вид.

Существительное в определенном виде обозначает предмет, который знаком, известен. Отсутствие артикля является показателем неопределенного вида. Существительное գիրք (книга) без артикля выражает значение книги вообще.

Գիրք տուր նրան значит: Дай ему книгу (какую-нибудь, любую).

Однако գիրքը (с определенным артиклем) означает, что речь идет о знакомой, известной книге, следовательно, предложение Գիրքը տուր նրան будет означать: Дай ему книгу (уже известную, указанную) Определенный артикль ը прибавляется к словам, которые заканчиваются на согласный звук:

դանակ (нож) - դանակը աղ (соль) - աղը բառ (слово) - բառը բակ (двор) - բակը

Определенный артикль ն прибавляется к словам, которые заканчиваются на гласный звук:  

քամի (ветер)

քամին

կատու (кошка)

կատուն

տղա (мальчик)

տղան

գինի (вино)

գինին

Иногда вместо артикля ը употребляется ն. Это происходит тогда когда начальным звуком следующего слова является гласный, например:

Գիրքը տուր (книгу дай), но: Գիրքն ընկավ (книга упала).

Гласный ը не принимает ударения, следовательно, если в конца слова имеется определенный артикль ը, то ударение падает на предпоследний слог: հրապարա՛կը, սահմա՛նը, գագա՛թը, ընտանի՛քը,

При помощи определенного артикля происходит субстантивация других частей речи, например: 

 

լավ գլխարկ

хорошая шапка

լավը տուր նրան

хорошую (книгу, шапку) дай ему

տաք կաթ

горячее молоко

տաքը խմիր

горячее (молоко) выпей

հինգ գիրք

пять книг

հինգը տար

пять (книг) унеси.

 

 

Прочитайте и переведите при помощи словаря.

Փոքրի՛կ տղա, գնա՛ բակ, խա՛ղ արա: Արա՛մ, գրի՛ր ութ տառ ու հինգ բառ։ Անտառում հազար թուփ կա: Հասմի՛կ, գնա՛ համալսարան: Անահի՛տ, գիրքը տու՛ր նրան: Նա հին սահնակ ունի: Սարը հինգ գագաթ ունի: Ղուկա՛ս, արկղը տա՛ր բակ: Գիրքն ու մատիտը տու՛ր նրան: Սասու՛ն, կարմիր մատիտն ա՛ռ ու գրի՛ր տասը բառ: Մատիտն ընկավ: Հրապարակն անուն ունի: Տղան լավ տուն ունի: Անտառում քանի՞ թուփ կա: Նա սահնակ ունի՞: Արամը սահնա՞կ ունի: Մատի՞տն ընկավ: Մատիտն ու՞ր ընկավ: Սարը քանի՞ գագաթ ունի: 

Словарь  

փոքրիկ маленький

 

կարմիր красный

տղա мальчик

 

առ возьми

խաղ արա играй

 

տասը десять

գրիր напиши

 

ու՞ր куда?

ութ восемь

 

անուն имя

անտառ лес

 

տուր дай

նրան ему

   

Примечания к тексту

 1. В армянском языке существительные с любым числительным
  обычно употребляются в единственном числе: հինգ տղա, տասը
  գիրք, հազար տուն:
 2. Определенный артикль ն образует слог (произносится слитно)
  с начальным гласным следующего слова: մատիտն ընկավ, Արամն
  ունի.
 3. Существительные в роли обстоятельства места, выражающего
  направленность действия, употребляются в прямой форме без опре
  деленного артикля: գնա տուն, գնա համալսարան, տար բակ, տար
  անտառ.
 4. Собственные имена в функции подлежащего употребляются
  с определенным артиклем, а в функции обращения - с неопре
  деленным:

Արամը տուն ունի: Արա՛մ, գրի՛ր հինգ բառ:

5. Подлежащее при глаголе-сказуемом կա (есть) и прямое дополнение при глаголе-сказуемом ունի обычно употребляются в неопределенном виде:

Բակում թուփ կա:
Ամանում կաթ կա:
Նա գիրք ունի:
Տղան տուն ունի:

6.Խաղ արա — составной глагол (дословно — делай игру) — синоним глагола խաղա.

Переведите на армянский язык:

Напиши десять букв и пять слов. Арам, сходи в] университет. Отнеси книгу домой и дай ему. Старые] сани отнеси в лес. У него есть десять карандашей. Книга упала?! Книга куда упала? У него есть книга. Дай ему горячее молоко.] Красный карандаш упал? Красный карандаш куда упал? Возьми книгу и иди домой.