Ծիտը եվ բազեն

Ծիտը ծառին ծլվըլում է.
- Ծի՜վ, ծի՜վ, ծի՜վ.
Բազեն գլխին պտըտվում է.
- Վու՜յ, վու՜յ, վու՜յ...
Ծիտը լռեց, ծիտը վախեց.
- Վա՜ջ, վա՜ջ, վա՜ջ...
Բազե, թը՜ռռ, բազե թը՜ռռ.
- Հա՜ջ, հա՜ջ, հա՜յ...
Բազեն թռավ,
Բազեն փախավ,
Ի՜նչ լավ էլավ.
- Հե՛ - հե՛ - հե՛...
Ծիտի՛կ միտիկ, պի՛ծիկ միծիկ,
Պըտպըտուրի՛կ, չըլպըտուրիկ,
Դու լա՛վ պրծար չար բազեի
Սուր ճանկերից, հա՜ - հա՜ - հա՜...