ԱՂՎԵՍ ԳԸՆԱՑ, ՄԸՏԱՎ ՋԱՂԱՑ

Աղվես գընաց, մըտավ ջաղաց,
Թաթեր վերուց մի բոլ խաղաց:
Հարա՜յ, աղվես, պարո՜ն աղվես,
Աշխարհքի մեջ չըկա քու պես:
(2)

Մի կոտ ու կես կորեկ աղաց,
Էն էլ շալակն առավ, գընաց:

Աղվես կերավ գեղի հավեր,
Փարվեզ տըվավ վերի կալեր:

Աղվես պառկե բըրչոտ կողին,
Թաթեր դըրե սիպտակ հողին:

Ասի` բըռնենք կուզ ու աղվես,
Աշունք կարգեմ իմ Օհանես:

Էլ գին չարավ էլ տարվա պես, -
Ազապ մընաց իմ Օհանես: