ԵՐԿՈՒ ՍՐԻՆԳ

Սըրինգ մը կա մեջն երկդիմի այս առտըվան,
Ծայրիի մեծ ծառին դիմաց ու փըլուզակ
Մոլոշագույն որմին ներքև. սրինգ մը որ
Կը սրսըփա ցավը լույսին, որ չի՜ ծագիր…
Երգը` իղձի և հառաչի թել մըն է հիր`
Որ կը հյուսվի անկյուններու մեջ արփավոր
Ու կ’անհետի մըշուշին մեջ` որպես սուզակ`
Որ ընդերկար հավետ չի՜ գար ա՛լ երևան:

Սըրինգ մըն ալ այս առտըվան մեջ մանիշակ.
Սըրինգն է ան այծհորանի անդեորդին,
Որ մեգին մեջ կը ծագեցնե երգ մը` արև
Ու ասմազուն ըմպած դաշտին տեսիլն ագող:
Ու տրտմությունն այգուն` կ’իյնա պահ մը զերթ քող.
Ու պարի կը քումայթ` հոգվույն կու տա բարև.
Ու ծառերու ծաղկանըկար սրահակն հեշտին
Ընդնշմարել կու տա լիճին կույսը խաժակ: