ՄՇՈՒՇԻՆ ՄԵՋԵՆ

Բամբ սույլ մըն է` ո դեռ կը տառաքպի
Այս գորշ առտվան մշուշին մեջեն.
Տարտամ նայվածքներ դեռ կը դանդաղին
Մըշուշին մեջեն, որ դեռ կը խոպոպի:

Խոլ հսկան է ան` որ կը տառապի
Հառաչ մը թողլով իր հիամր կողեն.
Ձայնը` որ կու լա մըշուշին մեջեն
Կարծես հոգեվար երգ մ’է կարապի:

Թոշ ամպիկներեն դեռ կը վարանի
Բոց տարփանքներու ցանցերովն հյուսված,
Երազը կապույտ, հույսը ծիրանի:

Հուրի մը սերըս անոր կը տանի.
Թույլ մըշուշներուն մեջեն թանձրամած,
Մինչդեռ կը հեծե սույլը տիտանի:

< 1903 >