ՄԱՀԸ

(Մանուկնեը կը խոսակցին)

– Հիմա աղբյուրեն անցան:
– Հիմա այգիե՜ն ալ անցան:
– Հիմա գերեզմանատո՜ւնն են:
– Հիմա թաղեցի՜ն…
– Հիմա կը կարդան վրան. կը լսե՞…
– Հիմա ա՜լ չի լսեր:
– Հիմա ա՜լ չի տեսներ:
– Հիմա թուքը չի՛ կրնար կլլել:
– Հիմա չի կրնար պոռալ:
– Հիամ ահլվեցա՛վ…
– Հիամ կը դառնան:
– Հիմա մի՜ս մինակ է…
– Հիմա ալ չը՜ պիտի գա:
– Հիմա ալ չը՜պիտի գա:
– Հիմա ալ չը՜պիտի գա:
– Հիմա ալ չը՜պիտի գա…
1904