ՍՊԱՍՈՒՄ

Բողբոջ տենչեր բյուրավոր,
Արագ արագ կ’անհետին,
Ըսպասումեն` մինչև որ
Մինակ մընամ ես մըթին
Խոհերուս մեջ տարուբեր:

Եվ ալեկոծ, փոթորկոտ
Մըտածումներ զիս հանկարծ`
Հորձանքներով, հիվանդոտ
Երազանքով մըշտարծարծ,
Կը պաշարեն տըխրաբեր:

Հևքոտ ծովուն փըրփուրին,
Կամ եզերքին ես հառած,
Հորիզոնե՜ն ալ անդին,
Սիականիս հեռացած
Ուրվականը կը տեսնեմ:

Բայց կ’ուշանա՛, ան չի՜ գա,
Ինչպես այսօ ու վաղն ալ,
Եվ հատնումով ցավագար,
Կը թըվիմ խոնթ մը դառնալ
Ցընորքներու մեջ դըժխեմ: