ԸԼԼԱՅԻ՜, ԸԼԼԱՅԻ՜ ԱՌՏՈՒՆ

Սա առտուն ես ըլլայի,
Թույր ու ճառագայթ հոսելու համար
Խոռոչներու մեջ մըթին, ամայի:

Լուսաժպիտ մոմեր վառելու համար
Սեղանին վրա հոգիներուն վըշտահար,
Սա առտո՜ւն ես ըլլայի:

Վարդ պարեգոտով ու խարտիշագես
Ա՜հ, սա առտո՜ւն ըլլայի ես.
Ու կաթիլ մը տայի աննյութ նեկտարես,
Ու գեթ ցոլք մը տայի ոսկի իմ հուրես
Մութ հոգիի ճըրագներուն ցրտահար:

Ա՜հ, սա առտո՜ւն ըլլայի ես: