2. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ-ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

 а) ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Որտե՞ղ էիր հանգստանում այս տարի: Где (ты) отдыхал в этом году?

Ինչպիսի՞ն էր այնտեղ բնությունը: Какая там природа?

ՈՒ՞մ հետ էիր հանգստանում: Ի՞նչ էր քո ընգերոջ անունը: Քանի՞ օր մնացիք այնտեղ մնացիք այտեղ:С кем (ты) отдыхал? Как звали твоего товарища? Сколько дней (ты) был там?

 

Выделенные в тексте слова — вопросительные местоимения.

К вопросительным местоимениям относятся:

 

ո՞վ кто? ո՞ր который, какой? ու՞ր куда?

ի՞նչ что? քանի՞ сколько? ե՞րբ когда?

ինչու՞ почему? ինչպե՞ս как? каким образом? որքա՞ն

ինչպիսի՞ какой? որտե՞ղ где? ինչքա՞ն сколько?

 

Из них склоняются только местоимения ո՞վ, ի՞նչ, ո՞ր.

Вот таблица их склонения:

 

им. ով՞

ովքե՞ր кто?

ի՞նչ (ը) ինչե՞ր (ը) что? ո՞ր (ը) որո՞նք

род. ու՞մ чей?чья?

чье?чьи? ինչի՞ ինչերի՞ чего? որի՞ որո՞նց

дат. ու՞մ кому? ինչի՞ (ն) ինչերի՞ (ն) чему? որի՞ (ն) որո՞նց

вин. ու՞մ кого ի՞նչ (ը) ինչե՞ր (ը) что? ո՞րը, որի՞ն որո՞նք , որո՞նց

исх ու՞մից от (с)

кого? ինչի՞ց ինչերի՞ց из (с, от) чего? որի՞ց որոնցի՞ց

твор. ու՞մով кем? ինչո՞վ ինչերո՞վ чем? որո՞վ որոնցո՞վ

мест. — ինչու՞մ ինչերու՞մ в чем? որու՞մ որոնցու՞մ

 

 

 

Обратите внимание:

 

1. Местоимения ով՞ ի՞նչ ո՞ր имеют формы единственного и множественного числа: ով- ովքեր , ինչ- ինչեր, որ- որոնք, но ո՞վ склоняется только в единственном числе.

2. Род., дат. и вин. падежи местоимения ո՞վ имеют одну и ту же форму ու՞մ

Прочитайте:

 

Ո՞վ եկավ: Кто пришел? — Նա: Он.

Ովքե՞ր եկան: Кто пришел? — Նրանք: Они.

Սրանք ու՞մ գրքերն են: Чьи это книги? —Նրա (նրանց): Его (их).

ՈՒ՞մ տեսար: Кого ты увидел? —Նրան (նրանց): Его (их).

ՈՒ՞մ տվեցիր գիրքը: Кому ты дал книгу? —Նրան (նրանց): Ему (им).

 

Заметьте, что форма род. п. местоимения ո՞վ — ու՞մ соответствует русскому вопросительному местоимению чей? (те чье? чьи?).

3. Местоимение ո՞վ не имеет формы местного падежа. Русским о ком, в ком соответствуют формы род. п. с послелогами մասին 'о', մեջ 'в', ու՞մ մասին 'о ком', ու՞մ մեջ 'в ком?'

 

ՈՒ՞մ մասին ես հարցնում: О ком ты спрашиваешь?

ՈՒ՞մ մասին է խոսքը: О ком речь?

 

4. Местоимения ի՞նչ , ինչե՞ր, ո՞ր склоняются как существительные и образуют формы род. и дат. падежей при помощи окончания -ի.

Запомните, что дат. п. может принимать артикль ն, а род. — не может; род.п.: ինչի՞, ինչերի՞, որի՞, дат. п.: ինչի՞- ինչի՞ն, ինչերի՞- ինչերի՞ն, որի՞- որի՞ն:

5. Форма вин. п. местоимения ի՞նչ совпадает с формой им. п.:

 

Ի՞նչ ես ուզում: Что (ты) хочешь?

Այնտեղ ի՞նչ տեսար: Что (ты) там увидел?

 

Вопросительному местоимению ի՞նչ в ответных репликах соответствуют неодушевленные существительные и одушевленные существительные, обозначающие животных, например:

 

Ի՞նչ ես ուտում: — Что (ты) ешь?

Խնձոր: — Яблоко.

Ի՞նչ ես տեսնում այս նկաարի վրա: — Что (ты) видишь на этой картине?

Տուն (ծառ, թռչուն, շուն...) — Дом (дерево, птицу собаку,..)

 

Запомните: если существительное или местоимение обозначает предметы или животных, то форма винительного падежа совпадает с формой именительного.

В армянском языке, как и в русском, ответные реплики в разговорной речи обычно выражаются неполными предложениями.

 

б) ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

 

Все вопросительные местоимения, но без вопросительной интонации, являются о т н о с и т е л ь н ы м и и выполняют функцию союзных слов в сложноподчиненных предложениях. В этом случае в главных предложениях могут употребляться соответствующие указательные местоимения как соотносительные слова:

 

Այն աղջիկը, որին (ում) հանդիպեցինք, Та девушка, которую мы

իմ ընկերուհին է: встретили, моя подруга.

Նա ..., ով ( որը) ... Тот..., который...

Նրանք, որոնք (ովքեր) ... Те..., которые...

Այնպես..., ինչպես... Так..., как...

Այնպիսի..., ինչպիսի... Такой..., какой...

Այնտեղ ... որտեղ.... Там…, где...