3. ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ ИНТОНАЦИЯ И ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 Все приведенные выше предложения, в которых употреблены вопросительные местоимения, вопросительные. Как и в русском языке, место вопросительных местоимений относительно свободное, но обычно они ставятся в начале предложения. В армянском языке вопросительный знак всегда ставится над вопросительным местоимением, которое произносится с вопросительной интонацией. Если в вопросительном предложении есть вспомогательный глагол է, он обычно ставится после вопросительного местоимения:

 

Ո՞վ է գալիս: Кто идет? Ի՞նչ ես անում: Что (ты) делаешь?

ՈՒ՞ր ես գնում: Куда идешь? Որտե՞ղ ես ապրում: Где (ты) живешь?

Որտեղի՞ց ես գալիս: Откуда идешь?

 

В вопросительных предложениях может не быть вопросительного местоимения. В этом случае с вопросительной интонацией произносится то слово, которое содержит вопрос, и вопросительный знак ставится над этим словом, например:

 

Կինո՞ ես գնում: (Ты) в кино´ идешь?

Գնու՞մ ես կինո: Идешь в кино?

 

Прочитайте следующие предложения с наиболее употребительными вопросительными местоимениями. Постарайтесь ответить на вопросы.

 

 

Предложения с местоимением ո՞վ 'кто?'

 

1. — Ո՞վ է զանգահարում: — Кто звонит?

2. — Ովքե՞ր եկան (գնացին): — Кто пришел (ушел)?

3. — Ո՞վ է դուռը ծեծում: — Кто стучится в дверь?

4. — Ո՞վ կարող է պատասխանել: — Кто может ответить?

5. — Ո՞վ ասաց: — Кто сказал?

6. — Ո՞վ է տեսել նրան( այդ նակրը...) — Кто видел его (эту кар-тину...)?

7. — Սա ու՞մ գիրքն է (մատիտն է, — Это чья книга (карандаш

վերարկուն է...) пальто...)?

8. — Այնտեղ ու՞մ տեսար (հանդիպեցիր): — Там кого (ты) видел (встретил)?

9. — ՈՒ՞մ մասին եք խոսում: — О ком вы говорите?

10. — ՈՒ՞մ հետ ես խոսում: — С кем (ты) говоришь?

11. — ՈՒ՞մ համար ես գնում1 այդ գլխարկը: — Для кого (ты) покупаешь эту шапку?

12. — ՈՒմի՞ց իմացար նրա հասցեն: — У кого (ты) узнал его адрес?

13. — ՈՒմի՞ց ես դժգոհ: — Кем (ты) недоволен?

14. — ՈՒմի՞ց ես գանգատվում: — На кого (ты) жалуешься?

 

Предложения с местоимением ի՞նչ 'что?'

 

1. — Սա ի՞նչ է: — Что это?

2. — Անունդ ի՞նչ է: — Как тебя зовут (букв. твое—имя—

что—есть)?

3. — Ձեր անունը ի՞նչ է: — Как вас зовут?

4. — Ի՞նչ ես ուզում: — Что (ты) хочешь?

5. — Ի՞նչ ես գրում (կարդում, ուտում...): — Что (ты) пишешь (читаешь, ешь...)?

6. — Ի ՞նչ կարծիքի ես այդ մասին: — Какого (ты) мнения об этом?

7. — Ի՞նչ եք կածում... — Как вы думаете...?

8. — Ի՞նչ գույնի մատիտներ ունես: — Какого цвета карандаши есть у тебя?

9. — Ինչի՞ մասին ես մտածում : — О чем (ты) думаешь?

10. — Իչի՞ց ես դժգոհ: — Чем (ты) недоволен?

11. — Ինչի՞ց ես վախենում: — Чего (ты) боишься?

12. — Այսօր ի՞նչ օր է: — Какой сегодня день недели?

 

Вспомните, что русской конструкции У меня есть в армянском языке соответствует ես ունեմ (я имею).

 

1 Формы настоящего времени глаголов գնալ 'идти' и գնել 'покупать' совпадают, так: գնում եմ означает 'я иду' и 'я покупаю'.

 

Предложения с местоимением ինչու՞ 'почему?'

 

1. — Ինչու՞ ես ուշանում: — Почему (ты) опаздываешь?

2. — Ինչու՞ ես շտապում: — Почему (ты) торопишься?

3. — Ինչու՞ ես հարցնում այդ մասին: — Почему (ты) спрашиваешь об этом?

4. — Ինչու՞ ես այդպես մտածում: — Почему ты так думаешь?

5. — Ինչու՞ ես այդքան ուրախ — Почему ты так весел (взвол-

( հուզված, տխուր... ): нован, грустен...)?

6. — Ինչու՞ չես ուզում գնալ կինո: — Почему ты не хочешь пойти в кино?

 

Один и тот же вопрос с ինչու՞ задается для выяснения как причины, так и цели, соответствует русским 'почему', 'зачем'. Ответные реплики в первом случае начинаются союзом որովհետև, во втором случае — որ, որպեսզի:

 

1) — Ինչու՞ ես շտապում: — Почему (ты) торопишься?

— Որովհետև ուշանում եմ: — Потому что опаздываю.

2) — Ինչու՞ ես շտապում: — Зачем (ты) торопишься?

— Որ (որպեսզի) չուշանամ: — Чтобы не опоздать.

1) — Ինչու՞ ես գնում Մոսկվա: — Почему ты едешь в Москву?

— Որովհետև կանչել են — Потому что вызвали на сове-

խորհրդակցության: щание.

2) — Ինչու՞ ես գնում Մոսկվա: — Зачем ты едешь в Москву?

— Որ սովոր եմ Մոսկվաի — Чтобы учиться в московском

համալսարանում: университете.

 

Здесь вы познакомились с тремя союзами: որովհերև 'потому что', որ 'что, чтобы' и որպեսզի 'чтобы'. В разговорной речи որպեսզի малоупотребителен, որ в основном имеет значение 'что', но употребляется также в значении 'чтобы'.

 

Предложения с местоимением ե՞րբ 'когда?'

 

— Ե՞րբ ես գնում Մոսկվա: — Когда (ты) едешь в Москву?

— Ե՞րբ է սկսվում աշխատանքը: — Когда начинается работа?

— Ե՞րբ է վերջանում աշխատանքը: — Когда кончается работа?

— Ե՞րբ կարող եմ գալ: — Когда я могу прийти?

— Երբվանի՞ց ես այստեղ: — С каких пор ты здесь?

— Երբվանի՞ց ես աշխատում այդ գործարանում ( հիմնարկում): — С каких пор ты работаешь на этом заводе (в этом учреждении)?

 

Запомните: местоимение ե՞րբ не склоняется, но имеет форму исходного падежа — երբվանից 'с каких пор'.

 

Предложения с местоимением որտե՞ղ 'где?'

 

— Որտե՞ղ եք ապրում: — Где вы живете?

— Որտե՞ղ ես ծնվել : — Где ты родился?

— Որտեղի՞ց ես գալիս: — Откуда идешь?

— Այդ ճանապարհը որտեղո՞վ է անցնում: — Где проходит эта дорога?

 

Обращаем ваше внимание на то, что որտեղից — форма ис-ходного падежа, которой в русском языке соответствует 'откуда'.

 

Предложения с местоимением ու՞ր 'куда?'

 

— ՈՒ՞ր ես գնում: — Куда идешь?

— ՈՒ՞ր է տանում այս ճանապարհը: —Куда ведет эта дорога?

 

Прочитайте и запомните следующие вопросы и ответы:

 

— ՈՒ՞ր ես գնում: — Куда идешь?

— Տուն: — Домой. — Ես գնում եմ տուն: — Я иду домой.

— Ե՞րբ ես գալու: — Когда (ты) придешь?

— Վաղը: — Завтра. — Ես գալու եմ վաղը: — Я приду завтра.

 

— ՈՒ՞մ հետ էիր խոսում: — С кем ты говорил?

— Վահանի հետ: — С Ваганом.

— Ես խոսում էի Վահանի հետ: — Я говорил с Ваганом.

 

— Որտե՞ղ ես ծնվել: — Где ты родился? —

— Երևանում: — В Ереване.

— Ես ծնվել եմ Երևանում: — Я родился в Ереване.

 

— Որտե՞ղ ես ապրում: — Где (ты) живешь?

— Կիրոավականում: — В Кировакане.— Ես ապրում եմ Կիրոավականում:

 

— ՈՒ՞մ հետ ես ապրում: — С кем (ты) живешь?

— Ծնողներիս: — С родителями. — Ես ապրում եմ ծնողներիս հետ:

 

— Որտե՞ղ ես սոորում: — Где (ты) учишься? —

— Համալսարանում: — В университете. — Ես սովորում եմ համալսարանում:

 

— Որտե՞ղ ես աշխատում: — Где ты работаешь?

— Գործարանում: — На заводе. — Ես աշխատում եմ գործարանում:

 

— Ժամը քանի՞սն է: — Который час?

— Վեցը: — Шесть. — Ժամը վեցն է: — Шесть часов.

— Նա ( Պետրոսը, Կարինեն...) արդեն եկե՞լ է:— Он (она) (Петрос, Карине...) уже пришел (-ла), при-ехал (-а)?

— Այո (ոչ): — Да (нет). — Այո, նա արդեն եկել է:

— Ոչ, նա դեռ չի եկել: — Нет, он еще не пришел (приехал).

— Կարինեն երեկ է եկել: — Карине вчера приехала.

 

Обратите внимание: в армянском языке, в отличие от русского, после глаголов направленного движения обстоятельство места ставится в вин. п. без предлога:

 

 

Նա մեկնեց Մոսկվա: Он уехал в Москву.

Նա եկավ Երևան: Он приехал в Ереван.

Ես գնում եմ թատրոն: Я иду в театр.

 

Некоторые армянские предложения с вопросительным местоимением могут выражать не только вопрос, но и сожаление, недовольство, утверждение—отрицание и т. д., например:

 

Ինչու՞ չգնացի: Почему только я не пошел!

Ինչպե՞ս չգնացի: Как это я не пошел!

Ի՞նչ ես անում: Что это ты делаешь!

Ո՞վ չգիտի այդ մասին որ: Кто же не знает об этом!

Ո՞վ այդ մասին որ: Кто же знает об этом?