НАИМЕНОВАНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ И МАССЫ

Единицы измерения длины и массы в армянском языке называются так же, как и в русском:

միլիմետր (մմ) 'миллиметр (мм)', սանտիմետր (սմ) 'сантиметр (см)', մետր (մ) 'метр (м)', կիլոմետր (կմ) 'километр (км)', գրամ (գր) 'грамм (г)', կիլոգրամ (կգ) ' килограмм (кг)', ցենտներ (ց) 'центнер (ц)', տոննա 'тонка (т)'.

В отличие от русского в армянском языке названия этих единиц при числительных всегда ставятся в ед. ч., при этом числительные по падежам не изменяются, например:

երկու կիլոմետր
տաս մետր
երկու մետրից
երկու սանտիմետրով
հինգ կիլոգրամ (գրամ, տոննա)
հինգ կիլոգրամից

два километра
десять метров
из двух метров
двумя сантиметрами
пять килограммов (граммов, тонн)
из пяти килограммов

Прочитайте следующие предложения, обращая внимание на употребление единиц измерения:

Երևանից Սևան վաթսուն կիլոմետր (կմ) է:

От Еревана до Севана 60 км.

Սևանը գտնվում է ծովի մակերևույթից հազար ինը հարյուր երեք (1903) մետր բարձրության վրա:

Севан находится на высоте 1903 м над уровнем моря.

Ես գնեցի հինգ կիլոգրամ (կգ) միրգ:

Я купил 5 кг фруктов.

Այդ հինգ կիլոգրամից երկուսը խնդզոր էր:

Из этих пяти килограммов два килограмма — яблоки.

Մենք քայլեցինք երեք կիլոմետր:

Мы прошагали три километра.

ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Наименованиями армянских национальных денежных единиц являются լումա (копейка), դրամ (рубль). Сокращенно эти единицы записываются լ. и դր.

Наименования этих единиц, как и единиц измерения длины и массы, при числительных всегда ставятся в ед. ч., при этом числительные по падежам не изменяются: հինգ դրամ 'пять драмов', քսան լումա 'двадцать лума'.

Прочитайте:

- Ինչ արժե այդ վերարկուն:
- Հարյուր դրամ:

- Сколько стоит это пальто?
- Сто рублей.

Իմ աշխատավարձը երկու հարյուր քսան դրամ է:

Моя зарплата — 220 драмов.

Տետր արժե հիսուն դրամ քսան լումա:

Тетрадь стоит 50 драмов двадцать лума.

ЕДИНИЦЫ ВРЕМЕНИ

Единицы времени обозначаются словами: վայրկյան (վրկ.) 'секунда', րոպե (րոպ.) 'минута', ժամ (ժ.) 'час', оր 'день (сутки)', շաբաթ 'неделя', ամիս 'месяц', տարի 'год', դար (հարյուրամյակ) 'век (столетие)' հազարամյակ'тысячелетие'.

Повторите времена года и выучите названия месяцев и дней недели.

Տարվա եղանակները

Времена года

գարուն
ամառ
աշուն
ձմեռ

весна
лето
осень
зима

 

Ամիսները

Месяцы

հունվար
փետրվար
մարտ
ապրիլ
մայիս
հունիս
հուլիս
оգոստոս
սեպտեմբեր
հոկտեմբեր
նոյեմբեր
դեկտեմբեր

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
ноябрь
октябрь
декабрь

Для того чтобы назвать число месяца, название месяца ставится в род. п. (с окончанием -ի), а затем - количественное числительное с определенным артиклем ը соответствующее числу месяца, например:

հունվարի մեկը
փետրվարի քսան երեքը
հուլիսի վեցը
նոյեմբերի յոթը

первое января
двадцать третье февраля
шестое июля
7 ноября

Эти сочетания (месяц+число) могут склоняться, при этом по падежам изменяется только числительное:

Դասերը սկսվում են սեպտեմբերի մեկին:

Занятия начинаются первого сентября.

Նոյեմբերի յոթը (7-ը) տոն է:

7-е ноября — праздник.

Մայիսի քսանհինգին (25-ին) ես մեկնեցի Մոսկվա:

Двадцать пятого (25-го) мая уехал в Москву.

Իմ տսննդյան оրը մայիսի քսանմեկին է:

Мой день рождения 21-го мая.

Սեպտեմբերի քսանից (20-ից) քսաներկուսը (22-ը) տեղի ունեցավ կոնֆերանս (գիտական նստաշրջան)

С 20-го по 22-е сентября состоялась конференция (научная сессия).

Запомните: ծսննդյան оր - день рождения

Շաբաթվա оրերը

Дни недели

Названия дней недели вы уже знаете (см. урок 4), повторите их.

երկուշաբթի
երեքշաբթի
չորեքշաբթի
հինգշաբթի
ուրբաթ
շաբաթ
կիրակի

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

В армянском языке, в отличие от русского, названия дней недели в предложении обычно употребляются со словом оր'день':

 

Մենք պայմանաորվեցինք հանդիպել երկուշաբթի оրը:

Мы договорились встретиться в понедельник.

Շաբաթ оրը մենք հանգստանում ենք:

В субботу мы отдыхаем.

Կիրակի оրը գնացել էինք Սևան:

В воскресенье мы поехали на Севан.

ՈՒրբաթ оրվանից ես արձակուրդի մեջ եմ:

С пятницы я в отпуске.

Как вы, наверно, заметили, в словосочетании день недели+ оր по падежам изменяется только слово оր'день'.  

Օրվա ժամանակը

Части суток

առավոտ
ցերեկ
կեսօր
երեկո
գիշեր
կեսգիշեր

утро
день
полдень
вечер
ночь
полночь

Оրվա ժամերը Часы дня

В армянском языке часы обычно называются следующим образом: слово ժամը + числительное с определенным артиклем ը: ժամը երկուսը '2 часа', ժամը հինգը '5 часов', ժամը տասնմեկը '11 часов' и т. д.

При склонении по падежам изменяется только числительное: ժամը երեքին 'в три часа' , ժամը մեկից (երկուսից)'с часу (двух) часов'.

Прочитайте:

Ընդմիջումը սկսվում է ժամը մեկից (երկուսից):

Перерыв с часу (двух часов).

Ժողովը նշանակվատս է ժամը երեքին:

Собрание назначено на три часа.

Ժամը տասնմեկն է:

(Сейчас) одиннадцать часов.

При обозначении времени обычно называются час и время дня: առաոտյան 'утра', ցերեկվա 'дня', երեկոյան 'вечера', գիշերվա 'ночи'. Эти слова всегда ставятся перед словом ժամը.

Աշխատանքը սկսվում է առավոտյան ժամը իննին:

Գնացքը մեկնում է երեկոյան ժամը ութին:

Ցերեկվա ժամը երկուսն է:

Рабочий день начинается в пять часов утра.

Поезд отправляется в восемь часов вечера.

Сейчас два часа дня.

Названия различных видов часов

Ժամացույց

Часы

ձեռքի ժամացույց
սեղանի ժամացույց
պատի ժամացույց
գրպանի ժամացույց
զարտուցիչ
էեկտրոնային ժամացույց

ручные часы
настольные часы
настенные часы
карманные часы
будильник
электронные часы

Слово ժամացույց в отличие от русского часы имеет формы ед. и мн. ч., например:

Ես ունեմ ժամացույց:

У меня есть часы.

Ես գնեցի էլեկտրոնային ժամացույց:

Я купил электронные часы.

Բոլոր ժամացույցները ճիշտ են աշխատում

Все часы правильно работают.

Обозначение времени по часам.

 1. Время, как уже было сказано, называется по часам, соответствующим количественным числительным, перед которыми ставится слово ժամը 'час':
 2. Ժամը հինգն է:
  Ժամը տասներկուսն է:
  Ժամը վեցն է:
  Աշխատանքը վերջանում է ժամը վեցին:

  Пять часов.
  Двенадцать часов.
  Шесть часов.
  Рабочий день кончается в шесть часов.

  Помните, что для точности указывают также время дня:

  Ցերեկվա ժամը երեքն է:
  Գիշերվա ժամը երեքն է:

  Три часа дня.
  Три часа ночи.

 3. Минуты вводятся словами անց (от անցնել'проходить') и պակաս (պակասել 'недоставать').
 4. Անց вводит минуты, прошедшие после определенного часа (обычно до тридцати минут), по модели: числительное с артиклем ն+անց +числительное + (րոպե):

  չորս անց տասնհինգ (րոպե)

  երեքն անց քսան (րոպե)

  пятнадцать минут пятого

  двадцать минут четвертого

  Запомните, что числительное, указывающее на прошедший час, ставится перед словом անց и употребляется с определенным артиклем ն, а числительное, указывающее минуты, ставится после слова անց. Примеры:

  Դասը վերջացավ ժամը երկուսն անց տաս րոպեին:

  Урок кончился в два десять.

  Արդեն վեցն անց ե; քսանհինգ (րոպե):

  Уже двадцать пять минут седьмого.

  Նա եկավ յոթն անց քսանին ( քսան րոպեին):

  Он пришел двадцать минут восьмого.

  Պակաս вводит недостающие до последующего полного часа минуты по модели: числительное с окончанием –ին+ числительное в прямой форме +(րոպե) + պակաս :

  յոթին հինգ (րոպե) պակաս
  մեկին տաս (րոպե) պակաս

  без пяти (минут) семь
  без десяти (минут) час

  Обратите внимание, что числительное, указывающее на последующий час, ставится на первом месте.

  Примеры:

  Արդեն յոթին հինգ (րոպե) ե; պակաս:

  Уже без пяти (минут) семь.

  Ինքնաթիռի թռիչքը ժամը իննին քսան (րոպե ) պակաս է ( = ութն անց քառասուն րոպեին է):

  Вылет самолета без двадцати (минут) девять (=в восемь сорок).

  Запомните: если время называется как ответ на вопрос ժամը քանիսի՞ն է: 'Который час', то в ответе вспомогательный глагол է может опускаться, например:

  _ Ժամը քանի՞սն է:

  - Который час?

  - Հինգը: = Ժամը հինգն է:

  - Пять. = Пять часов.

  - Հինգն անց ե տաս ( րոպե): = Հինգն անց տաս:

  - Десять минут шестого.

  - Տասին քսան է ( րոպե) պակաս: = Տասին քսան պակաս:

  - Без двадцати (минут) десять.

  Время тридцать минут обычно называется словом կես 'половина'. Оно присоединяется к числительному, называющему прошедший час, при помощи слова անց: числительное с артиклем ն+ անց+կես:

  տասներկուս անց կես
  մեկն անց կես
  վեցն անց կես
  յոտն անց կես  

  половина (пол) первого
  половина (пол) второго
  половина седьмого
  половина восьмого

  Обычно в разговорной речи при назывании времени по часам слова ժամը и րոպե не употребляются.

  Чтобы хорошо усвоить армянские формулы обозначения времени дня, возьмите ваши часы и поупражняетесь, называя часы и минуты.

 • Ժամը մեկն է:
 • Մեկն անց է հինգ (րոպե):
 • Մեկն անց ե; տաս (րոպե):
 • Մեկն անց է լես:
 • Երկուսին քսանհինգ է պակաս: = Երկուսին պակաս է քսանհինգ (րոպե):

Слова անգամ, հոգի, հատ

Слова: անգամ 'раз', հոգի 'человек', հատ 'штука' широко употребляются с именами числительными или другими словами, обозначающими количество.

 1. Անգամ в этих сочетаниях соответствует русскому раз: հինգ անգամ 'пять раз', շատ անգամ 'много раз'.
 2. - Ես եղել եմ Մոսկվայում շատ (հինգ, վեց...) անգամ:

  - Я был в Москве много (пять, шесть...) раз.

  - Քանի՞ անգամ ես եղել Սանկտ- Պետերբուրգում:

  - Сколько раз ты был в Санкт-Петербурге?

  - Երկու անգամ:

  - Два раза.

  - Քանի՞ անգամ կարելի է ասել նույն բանը:

  - Сколько раз можно говорить одно и то же.

  - Պետք է ուտել օրը երեք անգամ:

  - Надо есть в день три раза.

  Запомните употребление слова անգամ также в следующих выражениях:

  Հինգ անգամ վեց հավասար է երեսունի:

  Пять раз шесть равняется тридцати.

  Երկու անգամ երեք հավասար է վեցի և այլն:

  Два раза три равняется шести и т. д.

 3. Сочетание числительное + հոգի употребляется для обозначения количества людей:

  Երկու հոգի միջանցքում զրուցում էին:

  В коридоре двое (два человека) беседовали.

  Ժողովին ներկա եին քսան հոգի:

  На собрании присутствовало двадцать человек.

  Բացակայում էին հինգ հոգի:

  Отсутствовало пять человек.

  Քանի՞ հոգի գիտեն այդ մասին:

  Сколько человек знает об этом?

  Слово հոգի обозначает также душа, например:

  Նա լավ հոգի ունի: Душа у него хорошая.

  Со словом հոգի есть много фразеологизмов.

  Запомните некоторые из них.

   

  Հոգին դուրս գալ
  (Հոգիս դուրս եկավ աշխատելով):

  измучиться
  (/Я/ измучился, работая)

  Հոգին հանել
  (Հոգիս հանեցիր քո հարցերով):

  выматывать душу, замучить
  (/Ты/ замучил меня своими вопросами)

  Հոգու հետ խաղալ
  (Բավական (հերիք) է հոգուս հետ խաղաս):

  надоедать
  (Хватит надоедать мне )  

 4. Слово հատ в сочетании с именем числительным означает штука. Это сочетание употребляется для обозначения количества предметов (вещей) преимущественно в разговорной речи, например:

  Ես դրանից երկու հատ ունեմ:
  - Քանի՞ հատ ունե՞ս:
  - Երեք (հատ):

  У меня таких две штуки. - Сколько у тебя книг?
  - Три (штуки).