ՏԱԼՎՈՐԻԿԻ ԿՏՐԻՃ

Տալվորիկի զավակ եմ ղորթ,
Քաղքըցու պես չեմ թուլամորթ.
Սարի զավակ, քարի որդի`
Հին քաջ հայոց եմ մընացորդ:

Տալվորիկի զավակ եմ քաջ,
Չեմ խոնարհիր վատին առաջ,
Քարոտ լեռանց եմ ազատ լաճ`
Չեմ տեսներ ո'չ արոր, ո'չ մաճ:

Հայ աղբրտիք, ջան, աղբրտիք,
Տալվորիկի զավակ եմ քաջ,
Ազատության սիրույն համար
Եկեք դեպ ինձ, յառա՜ջ, յառա՜ջ:


Թող այլք բնակին հովիտ ու դաշտ,
Վատ անգութին հետ լինին հաշտ,
Ես պիտի մնամ միշտ աննվաճ,
Թեև վըրաս գա քըսան վաշտ:

Իսկի չքաշեմ բանի մը կարոտ,
Քանի ունիմ գնդակ, վառոդ,
Ազատ ապրիմ, մեռնիմ ազատ,
Սասնո որդին եմ հարազատ:

Հայ աղբրտիք...

Եվ իմ խելոք ջոջ պապ Հարե,
(Աստված հոգին լուսավորե)
Ինձ կը'սեր միշտ - "Աղքատ ապրե',
Բայց մի' ծռե վիզ, հարկ մի' վճարե":

Սակայն մի՞թե կրնա աղքատ
Կոչվիլ այն մարդ, որ է ազատ,
Մի՞թե կա բան մը ավելի թանկ`,
Քան անիշխան և ազատ կյանք:

Հայ աղբրտիք...