ՀԱՄԱՌՈՏ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ես վերջակետն եմ որմե վերջ ամեն բառ
Գլխագրով կսկսի
Ու ես նորտողն եմ որմե վերջ ամեն կյանք
Երջանկության կնայի