ՆԱԽԱԶԳՈՒՇՈՒԹՅՈՒՆ

Պատին վրա մահազդներ կան փակցված
Մեկը կուգա-մեռնողներուն կնայի
Իր անունը կփնտրե